Ocena brak

Prawomocność wyroku i apelacja

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Dopiero w procesie kognicyjnym pojawiła się możliwość apelacji od wyroku. Na żądanie co najmniej jednej strony całą sprawę od początku rozpatrywał i rozstrzygał nowym wyrokiem sąd wyższej instancji. Co istotne, w momencie wniesienia apelacji wstrzymywano egzekucję. Apelację składało się za pośrednictwem sądu , którego orzeczenie było zaskarżane pismem zwanym libellus apelationis. Strona przeciwna mogła na takie pismo odpowiedzieć libellus refutatorius, zbijając w nim argumenty zawarte w apelacji . Terminem składania apelacji było 10 dni od momentu, kiedy zainteresowana strona powzięła wiadomość o wydaniu orzeczenia. Niedopuszczalna była apelacja strony , chcącej zaskarżyć niekorzystny wyrok wydany pod jej nieobecność (zaocznie ). Orzeczenie sądu wyższej instancji zastępowało wyrok zaskarżony.

Orzeczenie stawało się formalnie i materialnie prawomocne, ze skutkiem wstecznym, po upływie terminu przewidzianego na złożenie apelacji. W przypadku oddalenia apelacji orzeczenie sądu niższej instancji stawało się ostateczne, z chwilą wydania wyroku apelacyjnego, a zatwierdzając wyrok niższej instancji po rozpatrzeniu apelacji czynił go wykonalnym z chwilą ogłoszenia.

Podobne prace

Do góry