Ocena brak

Prawomocność orzeczeń sądowych

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Nauka prawa — a za nią praktyka sądów — tradycyjnie wyróżnia prawomocność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w znaczeniu materialnym i formalnym.

Prawomocność formalna polega na niemożności zmiany rozstrzyg­nięcia zawartego w orzeczeniu sądowym za pomocą zwykłych środków odwoławczych, czyli na niezaskarżalności orzeczenia w toku instancji. Natomiast prawomocność materialna ma dotyczyć skutków prawnych rozstrzygnięcia ze względu na jego treść zawartą w orzeczeniu sądo­wym.

Przez prawomocność formalną rozumieć należy niemożność uchyle­nia lub zmiany orzeczenia, wynikającą z niezaskarżalności orzeczenia w drodze zwyczajnych i szczególnych środków zaskarżenia.

Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, które je wydały, lecz także inne sądy i organy, a wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Wobec tego prawomocne orzeczenie sądu zawierające rozstrzygnięcie co do istoty sprawy w zasadzie wyklucza ponowne postępowanie sądowe w tej samej sprawie. Na tym właśnie polega powaga rzeczy osądzonej orzeczenia sądowego.

Podobne prace

Do góry