Ocena brak

Prawo zwyczajowe i zwyczaj

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Prawo zwyczajowe powstaje przez długotrwałe i jednolite stosowanie (consuetudo) i przekonanie zainteresowanych, że to stosowanie jest prawnie nakazane (opinio iuris). Prawa zwyczajowego nie można zaliczyć do źródeł prawa administracyjnego. Inną role należy przypisać zwyczajom, gdy przepis prawa do nich odsyła, np. art.14 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych stanowi, że przepisy porządkowe „ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu”. W tym przypadku mają one znaczenie prawne, stają się z mocy przepisu prawa faktami o doniosłości prawnej.

Podobne prace

Do góry