Ocena brak

Prawo zwyczajowe i sposoby jego badania

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Prawo zwyczajowe łączy cechy regulacji bezpośrednich (opartych na więziach osobowych) z właściwościami regulacji pośrednich (bezosobowych) operujących abstrakcyjnymi regułami postępowania. Z jednej strony są normami specyficznie tetycznymi (legitymizuje je zazwyczaj tradycja), a z drugiej strony maja charakter aksjologicznyCechy charakterystyczne.

1) nie posługuje się formalnymi instytucjami prawnymi — organami ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi,

2) nie istnieje wyraźna granica miedzy postępowaniem prawnozwyczajowym a innymi procedurami społecznej mediacji.

3)Względna jednolitości niezmienność zwyczajowych reguł postępowania podtrzymuje jedność doświadczeń życiowych wszystkich członków społeczności.

4) Reguły zwyczajowe, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, mają charakter prawny, o ile zobowiązują do postępowania uznawanego za należne osobie uprawnionej.

Zarówno jednak w przeszłości, jak i obecnie podstawą mocy wiążącej prawa zwyczajowego jest jego względnie powszechna społeczna akceptacja Nie może być ono narzucone, nadane czy w sformalizowany sposób ustanowione. Im większa jest kulturowa autonomia poszczególnych środowisk społecznych im bardziej stosunki międzyludzkie są zdemokratyzowane, tym większą rolę odgrywa prawo zwyczajowe.

Badania poświęcone prawu zwyczajowemu można podzielić na cztery kategorie:

1. Badania prawa zwyczajowego grup etnicznych w krajach, które wyłącznie z takich grup się składają (np. Indonezja, kraje Afryki subsaharyjskiej). Głównym problemem legislacyjnym w tych krajach jest to, jak wielość zwyczajowych porządków prawnych inkorporować w jeden zunifikowany system prawa państwowego.

2. Badania prawa zwyczajowego grup etnicznych w krajach w których większość ludności do takich grup nie należy. Są to na przykład badania prawa rodzinnego Indian amerykańskich, aborygenów au-stralijskich, Maorysów w Nowej Zelandii itp. oraz prawa zwyczajowego imigrantów (np. Molukańczyków w Holandii, Laotariczyków w USA).Istotnym problemem społecznym w tych krajach jest istnienie głębokiego konfliktu między prawem zwyczajowym tubylców (oraz imigrantów) a prawem oficjalnym reszty ludności.

3. Badania prawa zwyczajowego pozaetnicznych grup społecznych (np. politycznych, pracowniczych, przestępczych, sportowych).

4. Badania prawa religijnego, które wprawdzie nie jest zaliczane do prawa zwyczajowego, ale jest ważnym elementem pluralizmu prawnego.

Podobne prace

Do góry