Ocena brak

Prawo w kulturze i różne ujęcia kultury prawnej

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Normatywna koncepcja kultury - kultura prawna całokształt normatywnych wzorów zachowania i wartości związanych z tymi normami, społecznie zaakceptowanych, wyuczonych, przekazywanych za pomocą symboli znaczeniowych bądź w obrębie jednego pokolenia, bądź z pokolenia na pokolenie, a więc gdy przekazywanie to ma cechy pewnej trwałości.

Kultura to pewne normatywne wzory czynienia pewnych rzeczy w pewien sposób. Ogół tych abstrakcyjnych wzorów, przekazywanych symbolicznie (a nie genetycznie) i funkcjonujących w społeczeństwie jako „idealne punkty odniesienia" rzeczywistych zachowań, tworzy kulturę.

Zgodnie z przyjętą normatywną koncepcją kultury pojęcie „kultury prawnej" obejmuje te normy prawne, które zostały społecznie zaakceptowane, a więc poza obrębem kultury prawnej pozostaną „normy martwe", czyli takie normy prawne, które z punktu widzenia empirycznego pozbawione są, jakiejkolwiek mocy oddziaływania.

Dalszą cechą norm włączonych do „kultury prawnej" :

1) jest ich rozpowszechnienie, są to normy dominujące w całym społeczeństwie bądź jego większości i przekazane za pomocą symboli, znaków („wyuczone" w szerokim tego słowa znaczeniu),   

2) Istotną cechą przy charakterystyce kultury prawnej jest również pewna trwałość norm, zazwyczaj związana z tradycją i „dziedzictwem kulturowym".

Podobne prace

Do góry