Ocena brak

Prawo ubezpieczeń gospodarczych i jego źródła

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Prawo ubezpieczeń gospodarczych tworzą przede wszystkim normy prawne regulujące powstawanie i funkcjonowanie podmiotów występujących na rynku ubezpieczeniowym, oraz regulujące instytucję umowy ubezpieczenia i powstałego z niej stosunku ubezpieczeniowego. Ochronną regulację z zakresu prawa ubezpieczeń stanowią przepisy karne dotyczące przestępstw ubezpieczeniowych.

Prawo ubezpieczeń zaliczane jest do tzw. kompleksowych gałęzi prawa. Przepisy prawa ubezpieczeń gospodarczych pochodzą z kilku podstawowych gałęzi prawa, gdzie znaczące miejsce zajmują przepisy prawa cywilnego, a obok nich także uregulowania, które zaliczane są do prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, procesowego czy prawa karnego.  

Źródła prawa ubezpieczeniowego należy rozumieć jako formy w jakich przejawia się i w jakich podawana jest podmiotom prawa (osobom fiz., osobom pr. i jednost. org. nie posiadającym osobowości pr.) wola państwa w zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń gospodarczych.

Źródła prawa ubezpieczeniowego: ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, księga III, tytuł XXVII Kodeksu cywilnego z 1964 r., uregulowania ogólne ustawy Prawo działalności gospodarczej z 1999 r., Kodeks spółek handlowych z 2000 r., Kodeks handlowy, Kodeks morski oraz osiem rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia, takich jak np.:

1) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,

2) OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

3) budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

4) OC doradców podatkowych.

Podobne prace

Do góry