Ocena brak

Prawo rodzinne

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Prawo rodzinne jest  częścią prawa cywilnego,  to m.in.: kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro), kodeks karny (kk), kodeks postępowania karnego (kpk), kodeks cywilny (kc), kodeks postępowania cywilnego (kpc).  Brak jest jednego skodyfikowanego dokumentu regulującego wszystkie podstawowe kwestie prawa rodzinnego, są one rozproszone po w/w kodeksach i szeregu innych aktach prawnych. Szczególna jest rola kodeksu cywilnego, który w części reguluje kwestie prawa rodzinnego, m.in.: zdolność do czynności prawnych, przedawnienieprzedstawicielstwo i szereg innych. Szczególną rolę w regulacji relacji wewnątrzrodzinnych i relacji rodziny z dziećmi oraz pieczy zastępczej odgrywa kodeks rodzinny i opiekuńczy.  

Prawa dotyczące rodziny  są rozrzucone także w innych rozmaitych aktach prawnych, niejednorodnych pod względem charakteru, są grupą norm należących do różnych dziedzin prawa. Stąd trudność w analizie przepisów, ocenie skutków ich obowiązywania, interpretacji. Należy umieć nakładać i interpretować przepisy dotyczące rodziny, traktować je łącznie. 

Podobne prace

Do góry