Ocena brak

Prawo pracy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012

Charakterystyka

Prawo pracy jest to jedna z gałęzi prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej, która świadczona jest na rzecz drugiego podmiotu w sposób dobrowolny, osobiście i za odpowiednim wynagrodzeniem oraz inne stosunki nierozerwalnie związane ze stosunkami pracy. Oprócz stosunków związanych z bezpośrednim świadczeniem pracy (stosunku pracy) na przedmiot prawa pracy składają się następujące stosunki prawne:

 • przygotowujące nawiązanie stosunku pracy,
 • będące następstwem zawarcia stosunku pracy,
 • zabezpieczające prawidłową realizację stosunków pracy.

Funkcje prawa pracy są to założone w normach prawa podstawowe cele, które ujęte są w określone kierunki oddziaływania ustanowionych norm prawnych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwie podstawowe funkcje:

 • ochronną,
 • organizacyjną.


Funkcja ochronna prawa pracy polega na stworzeniu pracownikowi bezpiecznych warunków pracy, sformułowaniu jego praw i obowiązków, jak również zapewnienia stałości oraz prawidłowości ich przestrzegania. Funkcja organizacyjna prawa pracy polega na odpowiednim ukształtowaniu norm prawnych tak, aby oddziaływały one w pożądanym kierunku na postawy pracowników oraz zapewniały efektywność przebiegu procesu pracy.


Źródła prawa

Źródła prawa pracy możemy podzielić na dwie grupy:

Zaprezentowana systematyka aktów prawnych podlega zasadzie hierarchizacji, co oznacza, że akt normatywny niższego rzędu nie może być sprzeczny z aktem wyższego rzędu, jednak może on być korzystniejszy niż akt wyższego rzędu. Dodatkowo analizując problematykę relacji pomiędzy poszczególnymi formami aktów prawnych należy zauważyć, że funkcjonuje tu zasada korzyści, z której wynika, że z reguły obowiązuje przepis bardziej korzystny dla pracownika bez względu na jego rangę.


Podstawowe zasady

Zasady prawa pracy są to normy, które zajmują centralne miejsce w systemie norm prawa pracy i które wyrażają w swej treści podstawowe idee i założenia polityki społecznej państwa. Podstawowe zasady prawa pracy zostały sformułowane w rozdziale II kodeksu pracy a należą do nich:

 • prawo do pracy,
 • nawiązanie stosunku pracy,
 • poszanowanie dóbr osobistych pracownika,
 • równe prawa pracowników,
 • zakaz dyskryminacji,
 • prawo do godziwego wynagrodzenia,
 • prawo do wypoczynku,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,
 • zgodność postanowień umów z prawem,
 • tworzenie organizacji,
 • partycypacja w zarządzaniu,
 • obowiązki pracodawcy i organów administracji.

 • Autor: Bartosik Małgorzata
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry