Ocena brak

PRAWO PRACY

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

PRAWO STOSUNKU PRACY - część najobszerniejsza:

 • definicja prawa pracy: przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców & postanowienia układów zbiorowych i innych opartych na ustawie o porozumieniach zbiorowych, regulaminów, statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy;

 • pracownik: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, o powołanie, wyborze, mianowaniu lub spółdzielczej umowy o pracę;

 • pracodawca: jednostka organizacyjna ( również nie posiadająca osobowości prawnej ) jak również osoba fizyczna, jeśli zatrudnia pracowników.

 • stosunek pracy: stos. społeczny powstały w związku z pracą; dwa jego rodzaje: indywidualny i zbiorowy.

Prawo pracy reguluje więc : rodzaje stosunków pracy, sposoby zawiązywania i rozwiązywania ich, sposoby wynagradzania i innych świadczeń, obowiązki stron, odpowiedzialność pracownika, urlopy, praca młodocianych, kobiet itp.

 

 

 

2. Główne zasady prawa pracy:

 • zasada powszechności prawa pracy - każdy człowiek ma prawo do pracy;

 • minimalnego wynagrodzenia - ustalanego przez państwo;

 • równości podmiotów wobec prawa pracy;

 • zakazu dyskryminacji pracy( wprowadzona obecnie w znowelizowanym prawie pracy);

 • dobrowolności nawiązania stosunku pracy - zgodne oświadczenie woli obu stron - nie można przymuszać do pracy, w przeciwieństwie do poprzedniego systemu, który zmuszał do pracy;

 • ochrony trwałości stosunku pracy - nie można go rozwiązać swobodnie, bez konsekwencji;

 • zakazu konkurencji: pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy - np. pracownik handlowy wykorzystuje kontakty firmy dla własnych interesów, nie może też świadczyć pracy na rzecz podmiotu konkurencyjnego - nie może służyć dwóm panom.

3. Prawa pracowników:

 • prawo do swobodnie wybranej pracy;

 • do godziwego wynagrodzenia za pracę;

 • do wypoczynku;

 • do dnia wolnego;

 • do udziału w zarządzaniu zakładem pracy.

4. Obowiązki pracowników:

 • wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonych, chyba, że są sprzeczne z prawem;

 • przestrzegać czasu pracy;

 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku;

 • przestrz. przepisów BHP i ppoż.;

 • dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie; zachowywać w tajemnicy informacje mogące narazić zakł. pracy na szkodę;

 • przestrzegać zasad współżycia społecznego.

5. Prawa pracodawcy nie są wyraźnie wynumerowane, istnieją jedynie między wierszami.

6. Obowiązki pracodawcy:

 • zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy;

 • zaspokajać bytowe, socjalne, kulturalne potrzeby pracowników w stosunku do możliwości: każda firma musi tworzyć fundusz socjalny - przymus dofinansowywania;

 • ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

 • zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków, zadań

 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i osiąganie wydajności przez pracowników;

 • wynagradzać terminowo i przepisowo;

 • stosować obiektywne kryteria oceny;

 • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy + akta pracowników.

 

ZBIOROWE PRAWO PRACY:

 • praca w grupowej formie organizacji: zespoły pracownicze - pracownicy sami ustalają podział pracy - kolektyw;

 • przepisy związkowe - określenie kompetencji związków zawodowych;

 • układy zbiorowe - porozumienia między pracodawcą i pracownikami w zakresie zagadnień pracy;

 • udział pracowników w zarządzaniu.

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • zasada powszechności ubezpieczeń społ. - każdy pracownik musi być ubezpieczony;

 • świadczenia z ubezpieczenia nabywa się z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, w wyniku choroby zawodowej lub wypadku - renta dla pracownika i członków rodziny; z ubezpieczenia korzysta się w czasie urlopu macierzyńskiego i okresu, gdy jest się bezrobotnym.

Podobne prace

Do góry