Ocena brak

Prawo pracodawcy do pozyskiwania informacji o pracowniku a ochrona danych osobowych pracownika

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Prywatność człowiek podlega ochronie prawnej. Konstytucja RP zakazuje nakładania na jednostkę obowiązku ujawniania informacji jej dotyczących na innej podstawie niż ustawa. Stąd tez do kodeksu pracy wprowadzono regulację określającą zakres danych osobowych, jakich pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Do danych tych zaliczamy:

- imię(imiona) i nazwisko

- imiona rodziców

-datę urodzenia

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

- wykształcenie

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca może żądać od pracownika jeszcze innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy oraz numeru PESEL pracownika.

Podobne prace

Do góry