Ocena brak

Prawo podaży i czynniki określające jego przebieg

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Podaż jest to relacja pomiędzy ilością oferowaną a ceną. Podaż jest to ilość dóbr i usług zaoferowana do sprzedaży po określonej cenie w określonej jednostce czasu.

Prawo podaży – wraz ze wzrostem ceny, podaż rośnie na dane dobro. Gdy cena spada, podaż maleje

Na rysunku - relacja między ceną, a ilością towaru w dystrybucji asx = f (Px, Pz, T, SR, R, …), gdzie Pz to cena czynników produkcji, SR to struktura rynku, a R to polityka państwa.

Ilości dóbr oferowane na rynku przez producentów nazywamy podażą. Pomiędzy ilością dostarczanych na rynek produktów i usług a ich cenami istnieje następująca zależność, określana jako prawo podaży:

---Wzrost ceny rynkowej produktu prowadzi do wzrostu oferowanych ilości tego produktu. Przy wyższej cenie produkcja staje się bardziej korzystna, co skłania producentów do zwiększania ilości swoich produktów oferowanych na rynku

---Spadek ceny produktu wywołuje zmniejszenie oferowanych ilości tego produktu (produkcja staje się mniej opłacalna ze względu na niższą cenę produktu).

Do najważniejszych czynników, które poza ceną danego produktu mają wpływ na kształtowanie się wielkości podaży należą: ceny czynników produkcji, technologia, podatki i subsydia, przewidywana cena oraz ilość przedsiębiorstw w gałęzi.

Podobne prace

Do góry