Ocena brak

Prawo podaży

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Podaż jest wyrazem ujawnionych zamiarów sprzedaży dobra lub usługi w konkretnych warunkach ekonomicznych ( przy danym poziomie kosztów, postępie naukowo – technicznym, dostępności zasobów, rozmiarach zgłaszanego na rynku zapotrzebowania itd. ). Mierzony jest on jest ilością sprzedawanych przy danej cenie produktów w danym czasie.

Podaż jest podstawą zaspokojenia rynkowego popytu. Rozmiary podaży mają jednak wyznaczone granice. Dolną granicę stanowi próg rentowności, wyznaczający minimalną opłacalną (przynoszącą zyski) skalę produkcji. Górne rozmiary wyznaczone są dostępnością czynników wytwórczych i efektywnością ich zastosowania, a więc produkcją potencjalną. Kolejnym ograniczeniem rozmiarów podaży jest czas, rozpatrywany w ekonomii jako krótki i długi okres. Oczywiste jest, że w długim okresie podaż jest bardziej elastyczna (firmy mają np. możliwość zwiększenia swoich rozmiarów) niż w krótkim, kiedy firmy często nie mają możliwości zwiększenia produkcji ze względu na ograniczenia w dostępie do czynników wytwórczych w szczególności czynnika pracy.

Dostępna na rynku ilość danego towaru lub danej usługi to rynkowa podaż. Maksymalne rozmiary produkcji (produkcję potencjalną) wyznaczają możliwości wytwórcze gospodarki, nagromadzone zapasy oraz możliwości importowe. W praktyce jednak oferowane na rynku (faktyczne) ilości towarów nie są równe potencjalnej produkcji w kraju.

Po pierwsze, w rzeczywistości nie wszystkie czynniki wytwórcze znajdują zastosowanie a zatem możliwości produkcyjne nie są w pełni wykorzystywane. Po drugie, część krajowej produkcji zostaje wyeksportowana lub zużyta na wewnętrzne potrzeby, nie trafiając w ogóle na rynek (np. produkcja na własne potrzeby gospodarstw rolnych, straty i ubytki itd.). Z drugiej strony krajowa podaż dóbr i usług uzupełniana jest przez towary importowane z zagranicy.

Można, zatem stwierdzić, że faktyczną wielkość produkcji oferowana na rynku, wyznacza stopień wykorzystania możliwości produkcyjnych kraju.

Rynkowa podaż danego towaru jest, zatem sumą indywidualnych podaży tego dobra oferowanych przez wszystkich producentów, wytwarzających na danym rynku.

Podaż, podobnie jak popyt ulega zmianom po wpływem czynników cenowych, jak i pozacenowych.

Podobne prace

Do góry