Ocena brak

PRAWO ODWOŁANIA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego oznacza dopuszczalność zastosowania przez uprawniony podmiot (stronę, prokuratora, RPO) zwyczajnych środków prawnych w celu weryfikacji przez organ odwoławczy decyzji podjętej przez organ pierwszej instancji.

Odwołanie jest środkiem względnie dewolutywnym tzn. jego rozpatrzenie zostaje przesunięte do organu wyższego stopnia tylko w sytuacji nieuwzględnienia go przez organ pierwszej instancji, oraz względnie suspensywnym tzn. wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu pozostawione jest w gestii organu, który rozpatruje ten środek zaskarżenia.

Prawo wniesienia odwołania przysługuje od decyzji nieostatecznej zarówno rozstrzygającej sprawę co do jej istoty, jak i umarzającej postępowanie.

Treść odwołania:

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać

  1. Zarzuty przeciw decyzji

  2. Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania

  3. Wskazywać dowody uzasadniające pożądanie

Istnienie ewentualnych braków formalnych odwołania nakłada na organ podatkowy obowiązek wezwania strony do ich usunięcia, pod rygorem wydania postanowienia o pozostawieniu tego środka bez rozpatrzenia. Na rozstrzygnięcie to jako wydane przez organ II instancji, nie będzie przysługiwało zażalenie.

Podobne prace

Do góry