Ocena brak

Prawo ochrony środowiska

Autor /appoidacy Dodano /09.04.2007

PRAWO OCHRONY SRODOWISKA

Definicja ustawowa środowiska
Pojęcie środowiska- poprzez środowisko rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności:
powierzchnię ziemi
kopaliny (węgiel itd.)
wody
powietrze
zwierzęta i rośliny
krajobraz oraz klimat
Pojęcie ochrony środowiska- jest to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na:
racjonalnym kształtowaniu ochrony środowiska zgodnie zasadą zrównoważonego rozwoju
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom
przywracaniu elementów przyrodniczych do staniu właściwego
Równowaga przyrodnicza wiąże się z definicją ochrony środowiska.
Przez równowagę przyrodniczą rozumie się stan, w którym na określonym obszarze istnieje we wzajemnym oddziaływaniu:
człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej, np. głazy, kamienie.
Ochrona środowiska powinna uwzględniać:
aspekt konserwacyjny (zachowawczy)
aspekty restytucyjny (przywracać)
Aspekt konserwacyjny- polega na utrzymaniu równowagi przyrodniczej i obowiązku podejmowania działań konserwacyjnych. Działania te polegają na zachowaniu istniejącego stanu środowiska i ewentualne zapobieganie szkodliwym zjawiskom.
Aspekt restytucyjny- polega na przywracaniu środowiska do stanu:
poprzedniego
właściwego
zgodnego z prawem
Stan poprzedni- obejmuje restytucję do takiego stanu środowiska , jaki występował bezpośrednio przed naruszeniem, przy czyn nie ma znaczenia czy był to stan właściwy i zgodny z prawem.
Stan właściwy- oznacza takie zachowanie (działanie), które prowadzi do osiągnięcia restytucji najwłaściwszej, a więc niekoniecznie do stanu takiego, jaki występował przed naruszeniem. Raczej do takiego, jaki jest z gody z prawem.
Stan zgodny z prawem ? ta taka restytucja, której warunki przywracają przepisy prawa. Chodzi tu o stan prawny z chwili dokonywania restytucji.

Źródła prawa ochrony środowiska
Źródła powstania prawa: działalność sejmu
Źródła poznania prawa: Dziennik Ustaw, dzienniki urzędowe
Wyróżniamy źródła poznania prawa i źródła powstania prawa.
Źródła poznania prawa- jest to wszystko, skąd można dowiedzieć się o obowiązującym prawie: źródła urzędowe źródła prywatne poznania prawa
Źródła urzędowe- urzędowe publikacja

Źródła powstania prawa- działalność kompetentnych organów (Sejm, Rada Gminy, Senat, Minister, Wojewoda, czasami wójt wydaje przepisy porządkowe w sytuacjach wyjątkowych)
Źródła prawa z Konstytucji:
Konstytucja
Ustawy
Ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia
akty prawa miejscowego (obowiązują na danym terenie)


Konstytucyjne zasady prawa ochrony środowiska

1. Zasada legalizmu ( oficjalnie- legatio)-
zasada ta wynika z zasady państwa prawnego.

Podobne prace

Do góry