Ocena brak

Prawo europejskiej, prawo Wspólnot Europejskich, prawo Unii Europejskiej, prawo integracji europejskiej, acquis communautaire - problemy definicyjne

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

W poniższych definicjach posługuje się pojęciem trzech filarów w celu łatwiejszego wyjaśnienia pojęć, jednak na egzaminie należy dodać, że jest się świadomym zniesienia tego podziału.

Prawo Wspólnot Europejskich- jest to prawo tworzone i obowiązujące na poziomie I filaru. Posiada autonomiczny charakter wspólnotowego porządku prawnego.

Akty są staniowione metodą wspólnotową:

  • Incjatywa należy zasadniczo do Komisji,

  • Tryb przyjmowania aktów przez Komisję ustala TWE,

  • Tworzą część porządku wewnętrznego państw członkowskich, mogą być bezpośrednio stosowane i wywoływać skutek bezpośredni,

  • Interpretuje je i kontroluje ich legalność ETS.

Na prawo Unii Europejskiej składa się prawo pierwotne i stanowione.

Źródła prawa pierwotnego- traktaty założycielskie, nowelizujące i akcesyjne Wspólnote Europejskich i Unii Europejskiej, oraz tzw. „ogólne zasady prawa”.

Prawo pochodne- akty poszczególnych organów WE, a także rozmaite umowy zawierane przez Wspólnoty albo przez państwa członkowskie.

Zasady ogólne prawa UE- tkwią immanentnie w traktatach i są wydobywane przez orzeczenia ETS na zewnątrz.

  1. Prawa zaliczane do kanonu praworządnych i demokratycznych państw, zasada pewności prawa i ochrony zaufania, zgodności działania organów WE z traktatami, demokratyzm, jawności: np.prawo nie działa wstecz, zasada proporcjonalności oraz ogólnej równości.

  2. Prawa podstawowe jednostek- UE szanuje prawa podstawowe gwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także prawa wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich.

Acquis communautaire-pojęcie to tłumaczy się najczęściej jako dorobek wspólnotowy. Na dorobek ten składa się całe dotychczasowe prawo UE, wraz z ukształtowanymi sposobami jego roumienia i stosowania, poltyki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje, a także wartości tkwiące u podstaw funkcjonowania UE.

Jan Barcz Zagadnienia systemowe, Tom I

Ziemowit Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska.

Natomiast problem z następnymi definicjami jest większy, ponieważ nie zostały one wyjaśnione podczas wykładu a także nie porusza tego tematu podana literatura. Definicje są opracowane na podstawie skryptu 5 roku.

Prawo europejskie:

1) Szeroka kategoria oznaczająca prawo stworzone przez europejskie organizacje międzynarodowe, np. UE, OBWE i Radę Europy,

2)Potocznie określa się nim prawo Unii Europejskiej.

Prawo integracji europejskiej- ogólne reguły integracji europejskiej, nie koniecznie w ramach UE.

Podobne prace

Do góry