Ocena brak

Prawo działalności gospodarczej

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Prawo działalności gospodarczej

Transkrypt

USTAWA
z dnia 19 listopada 1999 r.
Prawo działalności gospodarczej.
(Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)
Art. 1-6. (1) (uchylone).
Art. 7. (2) (uchylony).
orzeczenia sądów
Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest
miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.
1a. (4) Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) obywateli polskich,
2) obywateli państw, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",
3) obywateli państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy międzynarodowe, o których mowa w
art. 13 ust. 3 ustawy
- podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową
gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania tej działalności na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271).
3. (5) Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
Art. 7b. (6) 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej.
2. (7) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
1a) (8) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza
miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego
miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,
3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD),
4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
5) (9) numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.
3. (10) Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu
podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.
4. (11) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo
aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmiany danych
nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
5. (12) Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika
urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią
zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.
6. (13) Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie
ma nadanego numeru NIP, organ gminy przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego
rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właściwego
naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer.
1

7. (14) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być przesłany na adres właściwego urzędu
gminy listem poleconym. W takim przypadku wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem
wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
8. (15) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć również w wersji
elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy. Jeżeli wniosek
został podpisany podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
9. (16) Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został podpisany podpisem
elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, nie później
niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek
podpisał.
10. (17) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny, wniosku o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej uwzględniając:
1) zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji i innych rejestrów urzędowych;
2) warunki powszechnej dostępności formularzy;
3) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym
mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek
albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o
kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
orzeczenia sądów
Art. 7ba. (18) 1. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega informacja o zawieszeniu
wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
2. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
3. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej jest
obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu
wykonywania działalności gospodarczej.
4. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada;
2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy;
3) wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza oświadczenie o niezatrudnianiu
pracowników.
6. Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać dane, o
których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2.
7. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu
wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.
Art. 7c. (19) Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez
przedsiębiorcę.
Art. 7d. (20) 1. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i
prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie
danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7b ust. 2, powstałe po dniu dokonania wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o
zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy
art. 7b ust. 1-3 oraz art. 7c.
1a. (21) Do zmian, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b.
2

2. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy
przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o
wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ
ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.
Art. 7e. (22) 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
1) zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
2) jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 7c pkt 1 i 3,
3) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w
zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,
4) zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, o której mowa w art. 7d ust. 2,
5) (23) niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu
24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
1a. (24) Warunkiem wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 5, jest uprzednie pisemne wezwanie i wyznaczenie dodatkowego trzydziestodniowego terminu na
dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu także w przypadku, gdy organ
ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy
okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji.
3. Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje z chwilą otrzymania przez organ
ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, w części objętej przedmiotem
działalności przekształconej spółki cywilnej, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru
Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega
wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez dotychczas właściwy organ ewidencyjny.
orzeczenia sądów
Art. 7f. (25) Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym
stanem rzeczy.
Art. 7g. (26) 1. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa
w ust. 1, stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej
urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania
przedsiębiorcy.
Art. 7h. (27) W sprawach nieuregulowanych w art. 7a-7g w postępowaniu ewidencyjnym stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 7i. (28) Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewni sądom rejestrowym oraz organom
ewidencyjnym urzędowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych.
Art. 8-52. (29) (uchylone).
Art. 53-56. (30) (uchylone).
Art. 57-72. (31) (uchylone).
Art. 73. (32) (skreślony).
Art. 74-83. (33) (uchylone).
Art. 84. (34) (skreślony).
Art. 85-88. (35) (uchylone).
Art. 88a-88e. (36) (uchylone).
Art. 88f-100. (37) (uchylone).

3

Podobne prace

Do góry