Ocena brak

PRAWO DO PASZPORTU

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Każdy obywatel Polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych ustawą. Paszport wydaje się na jedną osobę. Może on także obejmować dzieci do lat szesnastu, odbywające podróż pod opieką posiadacza paszportu. O paszport może ubiegać się również osoba małoletnia, lecz jest wymagana zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że z orzeczenia sądowego wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody, zastępuje ją orzeczenie sądu opiekuńczego. Paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na podstawie tego paszportu na terytorium RP.

Wydania paszportu w kraju można odmówić:

jeżeli osoba ubiegająca się o paszport nie wykonała obowiązku ustawowego, a zachodzi uzasadniona obawa, że wyjazd tej osoby za granicę uniemożliwi wykonanie tego obowiązku i niewykonanie obowiązku znajduje potwierdzenie w orzeczeniu sądu lub decyzji uprawnionego organu,

w razie prawomocnego skazania osoby za przestępstwo popełnione za granicą, o ile czyn podlega w kraju odpowiedzialności karnej,

na czas nie dłuższy niż 12 m-cy gdy uzyskano w trybie przewidzianym w umowach międzynarodowych, potwierdzoną informację, że osoba w czasie pobytu za granicą dopuściła się przestępstwa lub wykroczenia z chęci zysku.

Wydania paszportu w kraju odmawia się na wniosek:

sądu prowadzącego przeciw danej osobie postępowanie w sprawie karnej lub cywilnej,

Prokuratora Generalnego w sprawie osoby co do której podjęto czynności związane z przejęciem ścigania o przestępstwo popełnione za granicą,

organu prowadzącemu przeciw osobie postępowanie wykonawcze lub przygotowawcze w sprawie karnej o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego albo w sprawie karnej skarbowej.

Podobne prace

Do góry