Ocena brak

Prawo do ekwiwalentu za urlop niewykorzystany

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystywany w naturze, jako zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów należy udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Urlop pracowniczy powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów. O wykorzystaniu urlopu przez pracownika decyduje pracodawca. Przepisy KP wyjątkowo zobowiązują pracodawcę do udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika. Urlop powinien być wykorzystany jednorazowo w całości. może być podzielony na części wyłącznie na wniosek pracownika.

Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Konieczność wykorzystania urlopu w naturze uniemożliwia jego zmianę na świadczenie pieniężne - ekwiwalent za urlop. Realizacja uprawnień w postaci ekwiwalentu pieniężnego jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy nie ma możliwości wykorzystania urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Roszczenie o urlop i o ekwiwalent za niewykorzystany urlop ulega przedawnieniu z upływem 3 lat licząc od dnia, w którym stało się wymagalne.

Podobne prace

Do góry