Ocena brak

Prawny aspekt stosunku pracy

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Podstawowe zasady prawa pracy zawarte są w Rozdziale II Ustawy Kodeks pracy. Do najważniejszych z nich należą m.in. prawo do swobodnego wyboru pracy (poza ograniczeniami wynikającymi z innych przepisów), równego traktowania, godziwego wynagrodzenia za pracę, prawo do wypoczynku. Państwo ustala minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę, prowadząc jednocześnie politykę, której celem jest zwiększanie zatrudnienia, walka z bezrobociem, szeroko rozumiana pomoc.

Pracodawca zobowiązany jest natomiast do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. Stosownie do posiadanych możliwości powinien również zaspakajać potrzeby bytowe, socjalne i kulturalne pracowników ułatwiając jednocześnie podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

Bardzo istotną zasadą jest ponadto zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu głównie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość.

Do nadzoru i kontroli przestrzegania praw pracowniczych oraz zasad obowiązujących w prawie pracy ustawodawca powołał Państwową Inspekcję Pracy. Nadzór oraz kontrolę przepisów higieny i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Każdy pracownik przez nawiązanie stosunku pracy „zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Z aspektem prawnym stosunku pracy wiąże się nierozerwalnie wspomniany wcześniej aspekt ekonomiczny. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest, bowiem przekazywanie pracownikowi wynagrodzenia.

Dział czwarty Ustawy Kodeks pracy enumeratywnie wymienia inne obowiązki obu stron umowy, które determinują ich zachowanie oraz wzajemne relacje.

Katalog obowiązków i praw pracownika (na przykład możliwość przynależenia do związków zawodowych) i pracodawcy, podstawowe zasady współpracy i odpowiedzialności obu stron, funkcjonowanie organów kontroli, wprowadzono w celu ujednolicenia stosunku pracy, usprawnienia współdziałania.

Aspekt prawny stosunku pracy umożliwia według jednych zabezpieczenie obowiązującego charakteru wzajemnych relacji w organizacji zapewniając kontrolę pracowników przez kierownictwo. Według innych natomiast wprowadzone zasady prawne, w tym m.in. kodeks pracy (oraz inne przepisy) są swoistym „wentylem bezpieczeństwa” gwarantującym osobie zatrudnionej formalną ochronę jej interesów

Podobne prace

Do góry