Ocena brak

Prawne znaczenie stażu pracowniczego

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Staż pracy to okres działalności pracownika wykraczającej także poza ramy świadczenia pracy, który nie pozostaje obojętny dla stosunku pracy. W prawie pracy nie występuje pojecie stażu pracy w kategoriach samoistnych tzn. bez odniesienia stażu do konkretnych uprawnień pracownika. W stosunku pracy bez względu na podstawę jego nawiązania i bez względu na to, czy w tym okresie pracownik faktycznie świadczył prace. Staż pracy dzieli się na:

- staż zakładowy,

- staż ogólny,

- staż zaliczany.

Staż pracy ma szczególne znaczenie w prawie emerytalnym (okresy składkowe i nieskładkowe). Wyróżniony staż zakładowy i staż ogólny są zauważalne przede wszystkim w układach zbiorowych czy innych porozumieniach placowych, które w zależności od kondycji finansowej zakładu odnoszą uprawnienia pracownika wyłącznie do stażu zakładowego lub także do stażu ogólnego. Z punktu widzenia uprawnień pracownika istotne jest znaczenie stażu pracy, np. wysokość odprawy pieniężnej z ustawy o zwolnieniach grupowych (łączenie ze stażem ogólnym). Rozwiązanie to korzystne jest dla pracownika.

Z okresem naliczanym wiążą się uprawnienia pracownika do długości urlopu wypoczynkowego ( w tym zakresie staż pracy został ograniczony do okresów nauki w szkole wyższej - 8 lat, policealnej - 6 lat, ogólnokształcącej - 4 lat, szkoły średnie zawodowe - 5 lat, zasadnicze - nie więcej niż 3 lata. Zakłady pracy maja duża swobodę w kształtowaniu uprawnień pracownika zależnych od stażu pracy.

Mogą dowolnie ustalać zasady i wysokość przyznania takich świadczeń, jak: dodatki stażowe, funkcyjne, nagrody jubileuszowe. Granicę wyznacza kondycja finansowa zakładu pracy. Obowiązujące przepisy wprowadzają swobodę stron porozumień zakładowych w kształtowaniu zasad ustalania dodatków stażowych, funkcyjnych, premii. Do okresu stażowego wlicza się inne okresy działalności pracownika, nie oparte na stosunku pracy. Pracodawca powinien uwzględnić przepisy szczególne przy kształtowaniu wysokości dodatków za prace w odniesieniu do konkretnych pracowników.

Podobne prace

Do góry