Ocena brak

Prawne podstawy zasady prawa do pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

W nowej Konstytucji RP zrezygnowano z formuły prawa do pracy i poprzestano na zobowiązaniu państwa do prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia przez realizowanie programów zwalczania bezrobocia.

W znowelizowanym kodeksie pracy również zniesiono ten zapis przenosząc akcent na swobodny wybór pracy. W ten sposób w ustawodawstwie krajowym wzięły gore zapatrywania liberalne, państwo nie bierze na siebie już obowiązku zapewnienia pracy swoim obywatelom. Polska jest związana z przepisem art. 1 części II Europejskiej Karty Socjalnej z 1961 roku, z czego wynika ze prawo do pracy nie ma charakteru roszczeniowego, oznacza jedynie zobowiązanie państwa do pewnych starań. Prawo do pracy eksponują ponadto:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948.

Prawo do pracy stanowi jedno z podstawowych praw socjalnych, ma charakter nadrzędny w stosunku do innych tego typu praw, bo z niego można wywieść Pr. Do wolnego wyboru miejsca pracy i zawodu, zakaz dyskryminacji, Pr.

Podobne prace

Do góry