Ocena brak

Prawne ograniczenia możliwości udzielania kredytu przez bank

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy (kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

  • ustanowienia szczególnego zabezpieczenia spłaty kredytu

  • przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – wg oceny banku – uzyskania zdolności kredytowej w określonym czasie.

Banki obowiązane są do przestrzegania trzech podstawowych zasad dotyczących koncentracji wierzytelności.

  1. Na zarządzie banku ciąży obowiązek zgłaszania każdorazowo KNB faktu udzielania kredytu w wysokości przekraczającej 10% funduszy własnych banku.

  2. Suma udzielonych przez bank kredytów, pożyczek pieniężnych i innych wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących wspólnie ryzyko gospodarcze, nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku.

  3. Suma wierzytelności banku w odniesieniu do wyżej wymienionych podmiotów, w stosunku do wyżej wymienionych podmiotów, w stosunku do których wierzytelności przekraczają 10% funduszy własnych, nie może przekroczyć łącznie 800% tych funduszy.

Wskazane ograniczenia swobody działalności banków nie mają zastosowania w jedynie 3 przypadkach:

  1. gdy stroną zobowiązania jest Skarb Państwa, NBP, międzynarodowa instytucja finansowa, rządy, banki centralne

  2. jeżeli wierzytelność zabezpieczono zastawem na prawach wynikających z papierów wartościowych emitowanych przez NBP, Skarb Państwa

  3. jeżeli środki pieniężne lokowane są w NBP

Podobne prace

Do góry