Ocena brak

Prawne formy działania administracji

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Przez formę działania administracji należy rozumieć określony prawnie typ konkretnej czynności organu administracyjnego. Znane są następujące formy działania administracji:

  1. Stanowienie przepisów prawnych (tzw. aktów administracyjnych ogólnych albo normatywnych). Organ administracyjny ma prawo posługiwania się w swej działalności aktami normatywnymi, za pomocą których ustanawia powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jakie to są akty i jakie jest zakres spraw, które mogą być przez organ przy ich pomocy regulowane – o tym decydują przepisy określające kompetencje organu.

  2. Wydawanie aktów administracyjnych (tzw. aktów administracyjnych indywidualnych). Stanowi ona podstawową formę działania administracji. Większość konkretnych spraw, których załatwienie należy do zakresu zadań danego organu, jest rozstrzygana w postaci aktu administracyjnego. Kończy on postępowanie administracyjne i stanowi załatwienie wniosku zainteresowanej osoby lub instytucji.

  3. Zawieranie porozumień administracyjnych. Porozumienie administracyjne występuje miedzy organami, które nie są sobie podporządkowane, a więc między którymi nie ma stosunku służbowej podległości. Jest ono przydatne, gdy wchodzi w grę konieczność podjęcia i prowadzenia wspólnej działalności organizatorskiej w sprawach regulowanych prawem administracyjnym. Porozumienie administracyjne stanowi więc podstawową i skuteczna formę prawną współdziałania różnych organów administracyjnych. Porozumienie może być zawarte tylko w sprawach objętych kompetencjami stron i regulowanych prawem administracyjnym.

  4. Zawieranie umów. Umowa, która jest typową czynności cywilnoprawną i ze względu na swą istotę stanowi w prawie administracyjnym element obcy, jest także wykorzystywane jako jedna z form działania administracji. Istotą umowy jest porozumienie dwóch lub więcej stron, które w danej sytuacji są prawnie równorzędne. Umowa jest aktem dwustronnym, inaczej niż akt administracyjny. Wymaga do swego powstania zgodnej woli dwóch stron.

  5. Prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej. Działalność tego rodzaju jest tzw. działalnością w formach niewładczych. Działalność społeczno-organizacyjna ma wielkie znaczenie, jest bowiem wiele poważnych zada ciążących na organach administracyjnych, które nie mogą być wykonane na innej drodze, jako że ustawa nie wskazuje konkretnych środków prawnych do ich realizacji. Społeczno-organizacyjna działalność administracji i samorządu terytorialnego pobudza aktywność społeczna, wdraża ludzi do zespołowego działania i tworzenia na tej drodze wspólnych wartości.

  6. Wykonywanie czynności materialno-technicznych. Czynności materialno-techniczne są to wszelkie czynności faktyczne organu administracyjnego i jego funkcjonariuszy, wykonywane w toku urzędowania. W stosunku do właściwych czynności organu mają one charakter pomocniczy. Czynności materialno-techniczne muszą się opierać na podstawie prawnej. Wśród omawianych czynności można wyróżnić dwie grupy:

    1. Czynności dokonywane wewnątrz organu (sporządzanie sprawozdania, napisanie protokołu)

    2. Czynności, z którymi organ administracyjny występuje na zewnątrz (czynności egzekucyjne, doprowadzenie dziecka do szkoły z zastosowaniem przymusu)

Podobne prace

Do góry