Ocena brak

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa - Warunki orzekania adopcji

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Wszystkie warunki orzekania przysposobienia są zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (KRiO), gdzie pod uwagę jest brane głównie dobro dziecka. Według poszczególnych artykułów dotyczących działu przysposobienia wynika, iż przysposobieniu podlega osoba małoletnia (Art. 114. § 1) Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. § 2.   Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie), a może się to odbyć tylko kiedy dziecko jest sierotą, jego rodzice wyrazili zgodę na adopcję bądź zostali pozbawieni praw rodzicielskich (Art. 119. § 1).   

Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana. § 2.   Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka).

W przypadku, kiedy dziecko ukończyło lat 13, sąd jest zobowiązany uzyskać zgodę dziecka o przysposobienie, jednakże są również wyjątki. Sąd może również orzec przysposobienie bez uzyskania zgody dziecka, ponieważ może ono nie być zdolne do wyrażenia zgody lub ze względu na to, iż dziecko uważa przysposabiającego za swojego rodzica/opiekuna, i takie postępowanie jest zbędne i może godzić w dobro dziecka. Inną sytuacją jest taka, iż dziecko, które nie ukończyło trzynastego roku życia, może zostać wysłuchane przez sąd w sprawie orzeczenia adopcji, ale tylko wtedy, gdy jest świadome znaczenia przysposobienia (art. 118).

Inny aspektem, który należy rozważyć jest osoba przysposabiającego, czyli jednej samotnej osoby, nie będącej w związku małżeńskim, bądź dwóch osób, które muszą być w związku małżeńskim. Polskie prawo nie respektuje adopcji dziecka przez pary homoseksualne lub pary będące w konkubinacie. W świetle art. 114(1) KRiO, osoba przysposabiająca musi posiadać zdolność prawną, czyli uzyskać pełnoletniość oraz posiadać odpowiednią różnicę wieku z osobą przysposabianą. W praktyce oznacza to, że osoba przysposabiająca nie posiada wieku niższego niż 21 lat. „Przy orzekaniu przysposobienia sąd bada kwalifikacje moralne, zdrowotne i sytuację materialną przysposabiającego na drodze wywiadu środowiskowego”. Nie ma jednak określonych kryteriów tych wszystkich cech, przez co sąd posiada dowolność przy ocenie przyszłych rodziców adopcyjnych.

Do góry