Ocena brak

Prawidłowości aktu administracyjnego

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Jest prawidłowy jeżeli odpowiada wszelkim przesłankom stawianym mu przez porządek prawny i odpowiada wszelkim prawnym wymogom:

  • został wydany przez właściwy organ, tj. w tedy gdy organ miał prawo wydać taki akt

  • wydany został z godnie z przepisami prawa formalnego /procesowego/

  • gdy akt jest treściowo zgodny z obowiązującym prawem materialnym

Skutkiem wydania aktu adm. , że taki akt stwarza stosunek prawny między organem, a adresatem.

Stosunek ten wiąże tak długo, dopóki dany akt nie zostanie wykonany, albo zmieniony, bądż nie utracił mocy prawnej.

Ze względu na charakter aktu adm. należy przyjąć, że taki akt wiąże organ od chwili wydania, zaś adresata z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania, a jeśli adresat wniósł odwołanie obowiązuje go akt organu odwoławczego, z chwilą ogłoszenia lub prawidłowego doręczenia. Gdy odwołanie nie przysługuje, akt wiąże adresata z chwilą doręczenia lub ustnego ogłoszenia.

Podobne prace

Do góry