Ocena brak

Prawidłowość procesu kształcenia

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

- Czynności nauczyciela w procesie kształcenia:

- Zadaniem nauczyciela jest w równej mierze uczyć, co wychowywać

- nauczyciel musi pomagać uczniowi, lecz pomoc ta powinna być rozsądna, tak aby uczeń nie uzależnił się od pomocy nauczyciela

- Musi dbać o rozwój emocjonalny dziecka, poszerzać jego horyzonty, dbać o rozwój kulturalny

- Nauczyciel powinien również dbać nie tylko o klasę (grupę), ale także stosować zasadę indywidualizacji w nauczaniu

- przede wszystkim nauczyciel musi zdobyć zaufanie i akceptację uczniów

- W procesie nauczania nauczyciel podaje młodzieży wszechstronną wiedzę, na której podstawie mają się kształtować umysły uczniów oraz przy jej pomocy winna się młodzież wychowywać

- nauczyciel powinien umieć logicznie powiązać ze sobą różne dziedziny, znaleźć zależność między nimi

- nauczyciel powinien tak organizować proces dydaktyczny, aby nie wywoływać zbyt silnych uczuć negatywnych, a pobudzać uczucia pozytywne np. zaciekawienie czy radość z odkrywania nowych zjawisk

- opowiadanie, odpytywanie, demonstrowanie, kontrolowanie, ocenianie, formułowanie i stawianie zadań, wyjaśnienie itd.

Czynności ucznia w procesie kształcenia:

- słuchanie opowiadań czy wykładów,

-literatura podręczników,

- obserwowanie różnorakich rzeczy i zjawisk,

-sporządzanie notatek, odpowiadanie na pytania,

-rozwiązywanie zadań, wykonywanie ćwiczeń, eksperymentowanie,

-formułowanie i rozwiązywanie problemów

- Poznawanie zmysłowe to poznanie konkretnych przedmiotów i zjawisk- odzwierciedlają się one w naszej świadomości za pomocą wrażeń i spostrzeżeń. Jest punktem wyjścia w procesie zdobywania wiedzy. O poprawnym odzwierciedleniu świata decyduje sprawność aparatu odbierającego bodźce, czyli narządów zmysłu, dróg nerwowych przewodzących impulsy nerwowe, oraz części ośrodkowej mózgu odbierającej i utrwalającej bodźce.

Poznawanie umysłowe występuje wtedy, gdy zgromadzone doświadczenie związane z konkretnymi przedmiotami są wykorzystywane do formowanie odpowiednich pojęć, sądów, prawidłowości. Owocem jest wiedza pewna i niezmienna

Poznawanie praktyczne- Nabyty zasób wiadomości znajduje zastosowanie w działalności praktycznej. Dotyczy konkretnego dobra i kieruje ludzkimi decyzjami i wyborami ku jego realizacji.

- Kształtowanie aktywności uczniów w procesie nauczania

Aktywność wychowanka jest warunkiem niezbędnym i głównym wyznacznikiem kształtowania jego osobowości, a osobowość ta formuje się w toku aktywnego uczestnictwa w całym dostępnym człowiekowi życiu społecznym. Aktywność w nauczaniu to aktywność myślowa, stanowiąca niezbędny warunek gwarantujący pełne poznanie wiedzy, zrozumienie i przyswojenie jej, oraz umiejętne wykorzystanie. Uczeń staje się współorganizatorem nie tylko życia społeczno samorządowego, ale życia lekcyjnego. Tak pojęte uaktywnianie to nieodłączny atrybut procesu nauczania.

Na aktywność w warunkach szkolnych składają się między innymi takie elementy jak:

-systematyczne przygotowanie się nauczyciela do każdej lekcji oraz ustawiczne śledzenie i wprowadzanie nowości pedagogicznych do procesu lekcyjnego, gdyż nie może być mowy o aktywności uczniów bez wcześniejszej aktywności nauczyciela;

-budzenie u uczniów zapału do poszukiwań, których celem jest odkrywanie i zdobywanie wiadomości;

-uczenie umiejętności wiązania posiadanych wiadomości z wiedzą już zdobytą;

wytwarzanie w klasie stanu niepokoju i niedosytu intelektualnego wzmagającego chęć samodzielnego poszukiwania i uzupełniania wiedzy;

-wykorzystanie dyspozycji psycho - społecznej dziecka, jego zainteresowań i dążeń do samorządności dla potrzeb nauczania i wychowania.

Korzyści wypływające z samodzielnie podejmowanej aktywności:

-sprzyja rozwijaniu zainteresowań;

-pozwala na ujawnienie w stopniu maksymalnym możliwości ucznia;

-powoduje głębsze i bardziej trwałe przyswojenie wiedzy najbardziej przydatnej w życiu;

-wywiera wpływ na rozwój zdolności poznawczych;

-wpływa na kształtowanie się korzystnych społecznie cech i przyzwyczajeń jak pomysłowość, poczucie odpowiedzialności, zdolność współżycia i współpracy.

Podobne prace

Do góry