Ocena brak

Prawidłowość aktu administracyjnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Akt administracyjny (zwany też dalej a. a.) można uznać za ważny jeżeli odpowiada wszelkim stawianym mu warunkom prawnym. Jeżeli jednak narusza on jakikolwiek przepis obowiązującego prawa to taki akt administracyjny jest wadliwy.

Akt jest prawidłowy jeżeli:

  • został wydany przez właściwy organ, tzn. gdy organ ten miał prawo wydać taki akt,

  • gdy akt został wydany zgodnie z przepisami prawa formalnego (procesowego),

  • gdy akt ten jest treściowo zgodny z obowiązującym prawem materialnym.

Wymogi prawa materialnego oraz określenie kompetencji organów administracji zawarte są w ustawie dotyczącej danego rodzaju spraw oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Natomiast wymóg formy (podstawowe jej założenia zawiera k.p.a.) aktu administracyjnego może mieć czasami czysto techniczne znaczenie i stanowić pewne ułatwienie, np.: znaki policjanta regulującego ruch uliczny. Niekiedy ustawodawca łączy skutki aktu prawnego o określonej treści z tzw. milczeniem władzy, jak np. w prawie o zgromadzeniach (Dz. U. nr 51, poz. 297) gdzie milczenie organu gminy jest traktowane jako zgoda na zgromadzenie publiczne. Wydanie decyzji na piśmie wymagane jest tylko wtedy gdy organ gminy zakazuje takiego zgromadzenia.

Aby akt administracyjny był ważny konieczne jest także przestrzeganie przepisów prawnych gwarantujących bezstronność urzędnika/pracownika i wyłączenie go z udziału w załatwianiu spraw, co do których istnieje wątpliwość zachowania bezstronności. W przypadku gdy np. kierownik ciała wydającego ma interes majątkowy w określonym sposobie załatwienia sprawy administracyjnej i może mu zależeć na wydaniu aktu administracyjnego o określonej treści wyłączeniu może wówczas podlegać cały organ.

Głównym skutkiem wydania aktu administracyjnego jest powstanie stosunku prawnego między organem wydającym akt, a adresatem. Utrzymuje się on tak długo, aż dany akt nie zostanie wykonany, zmieniony lub też uchylony (utraci moc prawną). Akt wiąże organ od chwili chwili wydania, zaś adresata jeśli dopuszczalne jest odwołanie – z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania, a jeśli adresat wniósł odwołanie to obowiązuje go akt organu odwoławczego z chwilą ogłoszenia lub prawidłowego doręczenia (podobnie jeżeli adresatowi nie przysługuje odwołanie). Czasami odwołanie nie ma mocy wstrzymującej wykonanie aktu. Dzieje się tak, jeżeli akt podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy albo gdy zostanie mu nadany rygor natychmiastowej wykonalności z powodów, o których mowa w art. 108 k.p.a. Przykładem aktu o natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej z mocy ustawy jest w. w. ustawa prawo o zgromadzeniach (5.VII.1990 r.) – art. 9 ust. 3 „wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji” – w odniesieniu do decyzji o zakazie zgromadzenia.

Podobne prace

Do góry