Ocena brak

Prawa pracownika związane z ustaniem zatrudnienia

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

1. Prawo do zaskarżania wadliwych czynności pracodawcy

Pracownik może kwestionować przed sądem pracy oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu z nim stosunku pracy, np. wówczas, gdy został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowo lub indywidualnie. Przysługuje mu to prawo także wtedy, gdy do niedawna zwolniony pracownik pozbawiony był takiej możliwości, zwłaszcza gdy chodzi o urzędnika państwowego mianowanego, czy pracownika odwołanego ze stanowiska (w zakresie roszczenia odszkodowawczego przysługującego w związku z odwołaniem równoznacznym z wypowiedzeniem umowy o prace.) Za pracownika powództwo może wytoczyć zakładowa org. związkowa.

2. Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ( wyłącznie przez niego) pracownikowi przysługuje zwolnienie od wykonywania obowiązków zawodowych na poszukiwanie innej pracy, niezależnie od rodzaju zawartej umowy. W przypadku, gdy pracownik wiedział o tym uprawnieniu a z niego nie skorzystał nie przysługuje mu z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze. Zwolnienie takie przysługuje w okresie co najmniej 2 tygodniowego wypowiedzenia. Wymiar takiego zwolnienia wynosi : 2 dni robocze – w okresie 2 tygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia oraz 3 dni robocze – w przypadku 3 miesięcznego wypowiedzenia. Sposób wykorzystania zwolnienia jest zależny od woli stron, pracownik może za zgoda pracodawcy wykorzystać te dni w jednym nieprzerwanym czasie lub stopniowo.

3. Prawo do świadectwa pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi z urzędu świadectwo pracy.

4. Prawo do odprawy pieniężnej oraz odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego i indywidualnego zwolnienia, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

- jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

- dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

- trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat

Odprawa przysługuje również przy zwolnieniu na mocy porozumienia stron, a także przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Prawo do odprawy pieniężnej powstaje w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Art. 361 KP – W sytuacji skrócenia okresu wypowiedzenia przy upadłości lub likwidacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

5. Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Na gruncie obowiązującego prawa uprawnionemu przysługuje świadczenie na warunkach i zasadach przewidzianych w ustawie z 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z art. 2 ust. prawo do świadczenia przedemerytalnego nabywa osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna i pobierała bezpośrednio przed ubieganiem się o świadczenie przez okres co najmniej 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych oraz: ( wklejam te przesłanki, gdyż nie każdemu będzie się chciało odrywać od nauki i samemu szukać )

- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w którym była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) oraz 61 lat (mężczyzna) i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn, lub

- do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenie społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

- zarejestrowała się we właściwym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), lub

- do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

- do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po złożeniu wniosku z niezbędnymi dokumentami. Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

6. Prawo do odzyskania zatrudnienia

Z mocy art. 9 ustawy o grupowych zwolnieniach, w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Wg Sądu Najwyższego pełna realizacja tej powinności jest jednak niemożliwa, gdyż zazwyczaj potrzeba ilościowego ponownego zatrudnienia pracowników jest mniejsza od liczby osób zwolnionych z pracy. Jednak wszyscy pracownicy mają równe i pełne podmiotowe prawo powrotu do pracy u tego samego pracodawcy.

7. Prawo do zasiłku dla bezrobotnego

Narastające bezrobocie zmusza do prowadzenia odpowiedniej polityki wobec osób pozostających bez pracy, a także do przewartościowania samego prawa. Do tego jednak aby walka z bezrobociem była skuteczna są niezbędne określone środki finansowe. Chodzi tutaj o tworzenie osłon socjalnych w postaci zasiłków pieniężnych ( szeroko rozumiane zasiłki dla bezrobotnych ) Wypłacanie w tak szerokim zakresie zasiłków dla osób pozostających bez pracy jest widoczna oznaka słabości systemu walki z bezrobociem i stanowi wyraz bezsilności Państwa. Problem pogłębia fakt, że wielu osobom nie przysługuje zasiłek, gdyż nie spełniają określonych w ustawie przesłanek zawartych w ustawie z 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnego ma osoba która:

a) ukończyła 18 lat,

b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej,

f) nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

W książce są jeszcze zamieszczone art. 71 , 73 . 74 . 75 z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ( bardzo obszerne )

Podobne prace

Do góry