Ocena brak

Prawa i obowiązki deputowanych

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Każdy deputowany ma prawo do immunitetu materialnego i formalnego, nietykalności osobistej (art. 105 ust. 5 K) oraz obowiązek zastosowania się do zasady niepołączalności (art. 103 K – w aspekcie formalnym; art. 107 K - w aspekcie materialnym).

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora określa szereg dalszych uprawnień oraz obowiązków posłów i senatorów:

 • udział posła w posiedzeniach Sejmu oraz komisji, których jest członkiem – jest to zarówno obowiązek, jak i uprawnienie,

 • prawo zabierania głosu – ograniczone (art. 179-187 rSej), prawo zgłaszania wniosków, prawo głosowania,

 • prawo kandydowania i zasiadania w organach Sejmu,

 • prawo organizowania się w kluby, koła i zespoły poselskie,

 • prawo zgłaszania interpelacji i zapytań, a także pytań w sprawach bieżących, pod adresem premiera i pozostałych członków rządu – prawo to nie przysługuje senatorom,

 • obowiązek informowania wyborców o swej pracy w Izbie oraz o działalności Izby, do której poseł został wybrany,

 • prawo uzyskiwania informacji i wyjaśnień od członków RM i innych (art. 16 uwm),

 • prawo uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego itd. (art. 19 uwm),

 • uprawnienia wynikające z art. 20 uwm,

 • prawo zorganizowania w terenie biura poselskiego (senatorskiego), do zatrudniania pracowników tego biura i do uzyskiwania na te cele środków finansowych z budżetu Izby,

 • obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym.

Podobne prace

Do góry