Ocena brak

Prawa fizyczne

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Pierwsze prawo Kirchoffa - suma natężeń prądów elektrycznych wypływających z węzła (rozgałęzienia) jest równa sumie natężeń prądów wpływających do węzła.

Drugie prawo Kirchoffa - suma algebraiczna spadków napięcia na wszystkich odbiornikach prądu prądu w danym "oczku" (czyli najmniejszym obwodzie zamkniętym) jest równa sumie sił elektromotorycznych wszystkich źródeł prądu (np. ogniw, akumulatorów, prądnic) w tym oczku.

Prawo Archimedesa - jedno z podstawowych praw aerostatyki i hydrostatyki, w myśl którego na każde ciało ciało zanurzone w płynie (cieczy lub gazie) działa siła wyporu skierowana pionowo ku górze i równa ciężarowi płynu o objętości zanurzonej części bryły). Istnienie siły wyporu jest konsekwencją faktu, że ciśnienie w płynie zależy od głębokości.

Prawo Pascala - podstawowe prawo statyki płynów, które mówi, że w każdym miejscu w płynie (cieczy lub gazie) różnica ciśnienia całkowitego oraz ciśnienia hydrostatycznego (wywieranego przez własny ciężar płynu) jest taka sama.

Drugie prawo elektrolizy Faradaya - równoważniki elektrochemiczne k pierwiastków są proporcjonalne do ich równoważników chemicznych.

Zasada zachowania energii - zasada, zgodnie z którą w układzie izolowanym suma energii (energia całkowita) jest wielkością stałą.

Zasada zachowania energii mechanicznej - zasada, która mówi, że podczas ruchu ciała bez siłoporu (tarcia, lepkości itp.) jego całkowita energia mechaniczna (czyli suma energii kinetycznej i potencjalnej) się nie zmienia.

Zasada zachowania ładunku elektrycznego - w układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia ładunek elektryczny może być przenoszony między ciałami układu, ale jego łączna wartość pozostaje stała.]

Zasada zachowania pędu - całkowity pęd układu izolowanego zachowuje stałą wartość. Oznacza to, że zmiana pędu układu może nastąpić tylko pod wpływem działania sił zewnętrznych.

Pierwsza zasada dynamiki Newtona (zasada bezwładności) - jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły dziłające się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Druga zasada dynamiki Newtona - jeżeli na ciało działa siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

Trzecia zasada dynamiki Newtona (zasada równej akcji i reakcji) - jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą o tej samerj wartości, takim samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie -F.

Pierwsza zasada termodynamiki - jest prawem zachowania energii dla układów termodynamicznych i można ją sformułować następująco: zmiana energii wewnętrznej układu równa się sumie dostarczonego do układu ciepła i pracy.

Druga zasada termodynamiki - układ nie może przekazywać ciepła innemu układowi o niższej temperaturze bez wprowadzenia zmian w otoczeniu.

Z trzeciej zasady termodynamiki wynika niemożność osiągnięcia zera bezwzględnego, a z zerowej zasady termodynamiki - możliwość wprowadzenia temperatury.

Podobne prace

Do góry