Ocena brak

Prawa dziecka - Prawo do podmiotowego traktowania

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

To jedno z fundamentalnych praw człowieka, które w przypadku  dziecka ograniczone jest zastrzeżeniem zdolności do kształtowania własnych poglądów uwarunkowanej wiekiem i stopniem dojrzałości dziecka. W pełni wyraża je art. 12 Konwencji:

„1. Państwa-Strony zapewnią dziecku, które jest zdolne do kształtowania własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą uwagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.

2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się  w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami i procedurami prawa wewnętrznego.”  

W sytuacji umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej prawo to wyraża się poprzez zasadę wysłuchania dziecka we wszystkich sprawach, które go dotyczą, np.: konieczność opuszczenia rodziny naturalnej, planowany pobyt w  środowisku zastępczym, wybór formy opieki, zmiana statusu prawnego, perspektywa powrotu, usamodzielnienia itp. W sytuacji dzieci małych zasięganie opinii oraz wyjaśnianie wszystkich zmian w  życiu dziecka zależy od stopnia jego rozwoju  i rozumienia sytuacji. W przypadku dzieci powyżej 13 roku  życia jest to obligatoryjny wymóg zasięgania opinii i udzielania pełnej informacji. Z chwilą ukończenia lat 16 zgoda lub brak zgody dziecka na umieszczenie w rodzinnych formach opieki powinny być decydujące. Prawo do podmiotowego traktowania wiąże się także z pojęciami ograniczonej lub pełnej zdolności dziecka do podejmowania czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego w imieniu dziecka.

Podobne prace

Do góry