Ocena brak

Prawa dziecka - Prawo do osobistej styczności z rodzicami i bliskimi

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Ten zapis ustawy jest realizacją prawa dziecka do osobistej styczności określonego w Konwencji  o prawach dziecka (art. 9). To także realizacja prawa rodziców do styczności ze swoim dzieckiem  w sytuacji, gdy pomimo ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nie zostali oni pozbawieni prawa do styczności. Prawo to nakłada na instytucje i osoby sprawujące pieczę zastępczą obowiązek podejmowania aktywnych działań na rzecz jego realizacji. 

Prawo dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej do podtrzymywania kontaktów z rodziną naturalną wynika z przepisów konwencji o prawach dziecka: Państwa – Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka (art. 9 ust. 3 Konwencji).  

Podobne prace

Do góry