Ocena brak

Prawa dziecka - Prawo do informacji

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Prawo to w rozumieniu określonym w art. 13 Konwencji dotyczy swobody dziecka w dostępie  do informacji, prawa do kształtowania własnych poglądów w oparciu o samodzielną percepcję różnorodnych źródeł informacji:

„1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub  z wykorzystaniem innego środka przekazu według wyboru dziecka.

2. Wykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne:

a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo 

b) do ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, bądź zdrowia albo  moralności publicznej.”

Podobne prace

Do góry