Ocena brak

Prawa dziecka - Prawa i wolności, a obowiązki

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Prawa i wolności mają inne podstawy i źródła wynikające z tytułu bycia człowiekiem, dzieckiem. Prawa osobiste z tytułu bycia człowiekiem i dzieckiem są niezbywalna i nie mogą być warunkowane.  

Źródłem obowiązków jest fakt przebywania i funkcjonowania w określonym  środowisku,  w określonej roli. W uzasadnionych warunkach – w zagrożeniu najlepiej pojętego interesu dziecka można czasowo zawiesić któreś z praw, ograniczyć. Jest to sytuacja wyjątkowa, powinna być udokumentowana, umotywowana i powinna trwać tylko tyle, ile jest niezbędne do ustania przyczyny.  

Pamiętaj!  

Prawa nie bilansują się z obowiązkami. Nie można warunkować praw dziecka wypełnianiem obowiązków. Prawa i wolności  człowieka są pierwotne i niezbywalne, niezależne  od obowiązków.  

Prawa i wolności gwarantowane każdemu dziecku:  

prawo do opieki i ochrony,

-  prawo do poszanowania godności i nietykalności osobistej,

-  prawo do ochrony więzi rodzinnych,

-  prawo do edukacji,

-  prawo do ochrony zdrowia,

-  prawo do odpowiedniego standardu życia,

-  prawo do swobody myśli, światopoglądu i religii, w tym do jej praktykowania,

-  prawo do prywatności,

-  prawo do znajomości swych praw ... .  

Oczywiście, praw wynikających tylko z samej Konwencji jest o wiele więcej. Są różne kryteria podziału praw dziecka, można np. mówić o prawach socjalnych, kulturalnych, osobistych, prawach dziecka w rodzinie, w szkole, placówce, prawach dziecka niepełnosprawnego, prawach pacjenta. 

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, powierzając mu zadanie stania na straży praw dziecka,  jako prawa kardynalne wskazała:  

-  Prawo do życia i ochrony zdrowia,

-  Prawo do wychowania w rodzinie,

-  Prawo do godziwych warunków socjalnych,

Prawo do nauki,

-  Ochronę dziecka przed przemocą i innym złym traktowaniem,

-  Szczególną troskę i pomoc wobec dzieci niepełnosprawnych.

Podobne prace

Do góry