Ocena brak

Prawa dziecka - Prawa dzieci jako uczniów

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny szkolnej,

-  prawo do opieki wychowawczej  i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy: fizycznej, psychicznej, ochronę poszanowania godności,  

-  Prawo do  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

-  Prawo do swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza to dobra innych,

-  Prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

-   Prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

-  Prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce,

-  Prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego,

-  Prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i urządzeń podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych

-  Prawo do udziału w  życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  w organizacjach działających na terenie szkoły ... .

Do góry