Ocena brak

Prawa akcjonariuszy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011

Charakterystyka

Prawa akcjonariusza akcyjna|spółki akcyjnej można podzielić na dwie zasadnicze kategorie:

Prawa majątkowe wynikające z akcji

 • Prawo do dywidendy, które określa się jako prawo do udziału w zysku spółki. Ma ono charakter bezwzględny, co oznacza, że akcjonariusz nie może być go pozbawiony w drodze zapisów w statucie spółki lub uchwały zgromadzenie wspólników|walnego zgromadzenia.
 • poboru, które polega na pierwszeństwie objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Warunkiem powstania tego prawa jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie o akcji|emisji nowych akcji przez spółkę.
 • Prawo do udziału w likwidacyjna|masie likwidacyjnej. Akcjonariusz ma prawo do części majątku spółki pozostałego po przeprowadzeniu likwidacyjne|postępowania likwidacyjnego spółki.
 • Prawo do rozporządzania akcją, w tym - prawo do zbycia akcji jest jednym z podstawowych zasad zawartych w spółek handlowych|kodeksie spółek handlowych, natomiast zbycie akcji odbywa się na zasadach określonych w cywilny|kodeksie cywilnym.

Prawa korporacyjne akcjonariusza

 • Prawo do wyboru członków nadzorcza|rady nadzorczej.
 • Prawo do zwoływania zgromadzenie akcjonariuszy|walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
 • Prawo do podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu.
 • Prawo do udziału na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.
 • Prawo do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia. Prawo to polega na możliwości wniesienia przez akcjonariusza pozwu do sądu przeciwko spółce o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności podjętej przez walne zgromadzenie uchwały.
 • Prawo do informacji.
 • Prawo do informacji w procesie przekształceń spółki. W trakcie procesów przekształcenia spółki, podziału lub łączenia, akcjonariusz ma prawo przeglądać dokumenty spółki, realizując tym samym jedno ze swoich podstawowych praw, jakim jest prawo do osobistego nadzoru funkcjonowania spółki.

 • Autor: Kamil Kruk
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry