Ocena brak

Pracownik a zakład pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracodawcą może być:

- osoba fizyczna, zatrudniająca pracowników, niezależnie od celów tego zatrudnienia; może to być każda osoba fizyczna w rozumieniu k.c. Zdolność osoby fizycznej do zatrudnienia pracowników, nie jest ograniczona żadnymi warunkami. Może ona występować w charakterze pracodawcy, mając pełna zdolność do czynności prawnych, ograniczoną zdolność do czynności prawnych ( zgoda przedstawiciela), lub całkowicie pozbawione tej zdolności ( za niego będzie działał przedstawiciel ustawowy).Pracodawca- osoba fizyczna osobiście dokonuje czynności z zakresu prawa pracy, jeśli ma wymaganą zdolność do działań prawnych

- spółka cywilna - nie ma ona osobowości prawnej a w jej imieniu występują wspólnicy za pracodawców należy rozumieć wspólników tej spółki a nie spółkę. Pracodawca- jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w świetle ustawy, mniemająca osobowości prawnej osobowa spółka prawa handlowego: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo- akcyjna.

-zakład pracy - jednostka organizacyjna, w której pracownicy wykonują prace( znaczenie przedmiotowe- placówka zatrudnienia).Jest to zorganizowana całość, na którą składają się elementy materialne i majątkowe, struktura organizacyjna, zasady funkcjonowania, zaloga.Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy będzie wykonywał zarządzający tą jednostka albo inna wyznaczona do tego osoba( kierownik zakładu pracy?)

- podmiot, na którego przeszedł zakład pracy lub jego część( umowa sprzedaży, dzierżawy, dziedziczenie, decyzja administracyjna,, ustawa.

Kompetencje, polegające na występowaniu w imieniu pracodawcy mogą wynikać wprost z przepisów prawa albo z woli pracodawcy organ zarządzający może mieć strukturę wieloosobową 9 zarząd) lub jednoosobową ( dyrektor, kierownik).Zarządzająca osoba fizyczna nie musie być związana stosunkiem pracy z pracodawca, może wykonywać to zadanie np. na podstawie kontraktu menedżerskiego. Zarządzającym może być również firma konsultingowa.

Podobne prace

Do góry