Ocena brak

Pracownik

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011

Definicja

Pojęcie pracownika zostało zdefiniowane w artykule 2 Kodeksu Pracy. Według niego, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania, bądź też spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem nie jest osoba fizyczna wykonująca pracę na rzecz innej osoby, niż jedna

z wymienionych powyżej. Pracownikiem nie jest również osoba fizyczna, która wykonuje usługi na rzecz innej osoby na podstawie umowy zlecenia, czy też innych umów zbliżonych do umowy zlecenia, takich jak: umowy o zarządzanie, umowy o świadczenie usług, kontraktu menedżerskiego, itp. Osoba fizyczna wykonująca pracę nakładczą także nie zalicza się do pracowników, jako że ta umowa stanowi umowę cywilnoprawną, rodzi więc ona niepracowniczy stosunek

zatrudnienia.


Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, aczkolwiek na warunkach określonych w dziale dziewiątym Kodesku Pracy. Pracownikiem może być również osoba młodociana, czyli osoba która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Osoba która nie ukończyła 16 lat nie może zostać zatrudniona. Osoba młodociana może być zatrudniona w celu przygotowania zawodowego na podstawie szczególnej umowy o pracę, mającej na celu przygotowanie zawodowe dla młodocianego pracownika.Pracownik taki może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. Nieco kontrowersyjny wydaje się być artykuł 304 Kodeksu Pracy, który określa zdolność bycia pracownikiem dla osób które nie ukończyły 16 roku życia. Osoby takie mogą wykonywać pracę lub inne zajęcie zarobkowe wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artyststyczną lub na rzecz opiekuna takiej osoby. Praca taka wymaga

również zezwolenia właściwego inspektora pracy. Przepis ten jednak nie określa minimalnego wieku, który uniemożliwia danej osobie podjęcie pracy, bądź też innego zajęcia zarobkowego.


Do obowiązków pracodawcy nalężą następujące punkty:

 • Wykonywać swoją pracę starannie i sumiennie. Musi również stosować się do zaleceń osób przełożonych, jeżeli nie są one czywiście sprzeczne z prawem i podpisaną umową o pracę.
 • Przestrzegać sumiennie czasu pracy ustalonego przez zakład pracy, w którym pracownik jest zatrudniony.
 • Przestrzegać regulaminu pracy, jak również i porządku ustalonego przez zakład pracy.
 • Przestrzegać ustalonych przepisów bezpieczeństwa, higieny oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • Dbać o ogólne dobro zakładu i chronić jego mienie.
 • Zachowywać w tajemnicy i chronić informacje, które mogłyby narazić pracodawcę na szkode w przypadku ich ujawnienia.
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.
 • Przestrzegać wszelkich tajemnic określonych w wyodrębnionych przepisach.

 • Autor: Jarosław Szot
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry