Ocena brak

PRACODAWCA-PRACOWNICY.

Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011

 

Rozwój gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, także bezrobocie, wpływa również na charakter stosunków za­chodzących między pracodawcą i pracownikiem. Z jednej strony wpływa on na wzrost wymagań stawianych przez pracodawców, sprawia, że dyktują oni pra­cownikom, za których płacą podatki i ubezpieczenie, i od których zależy ich sukces, a także obraz firmy - warunki pracy i płacy. Z drugiej zaś strony może to rodzić bezzasadną bezwzględność pracodawcy, arogancję, naruszanie godności własnej pracownika itp. Stąd wynika znaczenie reguł moralnych określających stosunek pracodawcy do pracowników.

Wiele z nich to te same, które są niezbędne w kierowaniu i zarządzaniu - w etyce menedżera - jak poszanowanie wolności i godności, sprawiedliwość, trak­towanie podmiotowe. Potocznie mówi się tu o "ludzkim", lub sprawiedliwym podejściu do pracownika.

Wśród wielu postulatów moralnych adresowanych do pracodawców znajdują się wymagania:

 • Traktowania personelu w sposób życzliwy.

 • Szacunku dla każdego pracownika, a zwłaszcza dla uczciwie i solidnie wypeł­niającego swoje obowiązki, czemu przeczy arogancja, wyniosłość i okazywana po­garda lub brutalność. (Niemieckiemu biznesmenowi prowadzącemu w Polsce firmę budowlaną prokurator postawił zarzut publicznego lżenia i poniżania pracowników. Ponadto "ważącym ok. 1 ~ kg filtrem uderzył pracownika w nogę i złamał mu kość śródstopia" - z prasy. Są to przypadki drastyczne, ale sporadyczne).

 • Uczciwego, sprawiedliwego wynagradzania pracowników - przeczy temu np. oszukańcze zaniżanie zarobków, pozbawianie premii.

 • Poszanowania wszelkich praw i uprawnień pracowników, zgodnie z istniejący­mi przepisani i ustalonymi warunkami pracy - temu przeczy pozbawianie pracow­nika prawa do urlopu lub skracanie jego czasu, praktyka, która sprawia, że chory pracownik boi się zgłosić do lekarza, a także bezpodstawne pozbawianie pracowni­ka pracy, często "z dnia na dzień", pod wpływem chwilowych emocji. (To m.in. wywołuje krytykę "wilczych praw kapitalizmu").

 • Tworzenia dobrych, godnych warunków pracy, nie zagrażających życiu ani zdro­wiu pracowników. (Na 1 mln 300 tys. firm w Polsce jedynie ok. 2 tys. wzięło udział w IV Konkursie ,.Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w r. 1997, z tego 9 otrzymało nagrody, a 1 I wyróżnienia - z prasy).

Wiele z wymienionych powinności pracodawcy określa także Kodeks Pracy ­np. terminowość wynagrodzeń, kwestie czasu pracy, zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

W relacji: pracodawca - pracownik wymogi moralne dotyczą i drugiej strony. Są to ogólne wymogi z zakresu moralności pracy. W warunkach wolnorynkowych, zatrudnienia w prywatnych przedsiębiorstwach, akcentowane są zwłaszcza:

 • uczciwość, solidność, rzetelność pracownicza, - obowiązkowość,

 • szacunek dla pracodawcy i jego reprezentantów, - lojalność wobec pracodawcy i finny,

 • przestrzeganie zasad poufności, tajemnicy produkcyjne_j, handlowej, w grani­cach prawa i uczciwości,

 • zasada działania na korzyść firmy, przestrzegająca przed celowym działaniem na, jej szkodę, (np. w znowelizowanym Kodeksie Pracy wprowadzony został zakaz konkurencji dla pracowników mających dostęp do takich danych firmy

 • innowacji - których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 • praktyczna troska - przez swą postawę - o dobro firmy. jej prestiż, o zaufanie społeczne.

 

Podobne prace

Do góry