Ocena brak

Prace w Senacie nad ustawą uchwaloną przez Sejm

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Senat w terminie 30 dni od przesłania ustawy przez Marszałka Sejmu może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uważa się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy uchwalonej przez Sejm do właściwych komisji senackich. Komisje te po rozpatrzeniu ustawy przygotowują w terminie nie dłuższym niż 18 dni projekt uchwały Senatu w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm, w którym proponują:

a) przyjęcie ustawy bez poprawek,

b) wprowadzenie do jej tekstu poprawek,

c) odrzucenie ustawy.

Następnie odbywa się posiedzenie Senatu, debata i głosowanie. Uchwała Senatu podejmowana jest większością głosów przy quorum wynoszącym co najmniej połowę ustawowej liczby senatorów. Uchwała ta jest przekazywana Marszałkowi Sejmu.

Podobne prace

Do góry