Ocena brak

Prace rozbiórkowe budynku bez wykorzystania urządzeń mechanicznych

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Znaczna część prac rozbiórkowych jest wykony­wana przez robotników wyposażonych w narzę­dzia ręczne. Mogą to być zwykłe ciężkie młoty, kilofy, młoty pneumatyczne. Gdy jest to koniecz­ne, wznoszone są odpowiednie rusztowania zabez­pieczające miejsce pracy.
Najlepiej jest, jeśli prace rozbiórkowe z wyko­rzystaniem narzędzi ręcznych wykonuje się w ko­lejności odwrotnej do procesu wznoszenia budyn­ku. Najpierw rozbierany jest dach. Dźwig zdejmuje ciężkie dźwigary i belki. Niekiedy udaje sieje usu­nąć w całości, lecz zwykle trzeba je na górze pociąć na mniejsze fragmenty. Duże elementy żelazobetonowe są cięte na pasy, równolegle do kierunku, w którym biegną główne pręty zbrojeniowe. Przed rozbiórką ścian nośnych bądź dźwigarów spraw­dza się, czy ich usunięcie nie spowoduje niekontro­lowanego zawalenia się pozostałej części budynku.
Zawalenie może także zostać spowodowane przez nacisk sterty gruzu na podnóże ścian budynku. Gruz należy regularnie usuwać, by nie dopuścić do powstania takiej, wyjątkowo niebezpiecznej dla pracujących przy rozbiórce sytuacji.
Niewielkie budynki, jak domy jednorodzinne, można rozebrać bez użycia urządzeń mechanicz­nych. Wysokie budowle, na przykład kominy lub wieże chłodnicze mogą najpierw być częściowo rozbierane ręcznie, potem zaś do wyburzenia po­zostałości używa się innych technik, na przykład materiałów wybuchowych. Częściowa rozbiórka ręczna jest stosowana w tych wypadkach, gdy wysadzenie całości byłoby zbyt niebezpieczne.
Najczęściej stosowana metoda rozbiórki mecha­nicznej jest jednocześnie najprostsza. Polega ona na tym, że ściany i stropy budynku rozbijane są cięż­ką stalową kulą, zawieszoną na wysięgniku dźwi­gu bądź gąsienicowej koparki zgarniakowej. Po rozbiciu budynku na koparce można zamontować zwykłą łyżkę, którą zgarnia się gruz. W narożni­kach budynku, gdzie dostęp łyżki koparki zgar­niakowej może być utrudniony, stosuje się chwy­tak dwuszczękowy.
Do wyburzania można użyć także zwykłej ko­parki, z osprzętem hydraulicznym. Zwykłą łyżkę koparki zastępuje się specjalnym popychaczem hydraulicznym. Uderza on z wielką siłą w mur, po­wodując jego zawalenie się. Można również przy­czepić do budynku stalowe liny i ciągnąc je cięż­kim pojazdem gąsienicowym bądź wyciągarką, spowodować upadek konstrukcji. Taką metodą po­wala się stalowe wieże, słupy i maszty.

Podobne prace

Do góry