Ocena brak

Praca w górnictwie - ryzyko

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Jeszcze dziś praca pod ziemią jest ryzykowna, cóż mówić o czasach starożytnych. Przerażająca opo­wieść o egipskich kopalniach pochodzi od grec­kiego historyka Diodora Sycylijczyka, który odwie­dził ten kraj około roku 50 p.n.e. Opisał koszmarne warunki pracy, których był świadkiem, i niebez­pieczeństwa czyhające na tysiące więźniów kopią­cych złoto w kopalniach na granicy etiopskiej.
Dziś nie dopuszcza się do palenia otwartego ognia od ziemią, jako że może to doprowadzić do zapłonu znajdujących się w niektórych skałach pal­nych gazów (np. metanu) i wybuchu. Starożytni Egipcjanie używali ognia pod ziemią do rozsadza­nia skał. Technika ta polegała na rozpaleniu bez­pośrednio pod skałą ognisk z chrustu. Gdy skała rozgrzała się do wysokiej temperatury, schładza­no ją, gwałtownie polewając zimną wodą. Powo­dowało to gwałtowne kurczenie się skały i pęka­nie jej wskutek działania potężnych naprężeń wewnętrznych. Skałę następnie rozłupywano, uży­wając do tego celu kilofów oraz klinów wbijanych w ścianę. Tak traktowane skały często rozpadały się same, powodując zapadnięcie się chodnika i grzebiąc jednocześnie wielu górników.
Antyczni Grecy i Rzymianie wykorzystywali niewolników do pracy w kopalniach złota, srebra, cyny, miedzi, ołowiu oraz żelaza. Złoto nie wcho­dzi w reakcję z prawie żadnym innym pierwiast­kiem i dlatego jest spotykane w postaci samo­rodków bądź złotego piasku. Większość innych metali, bardziej aktywnych chemicznie, występu­je w formie kopalnej prawie wyłącznie w postaci związków chemicznych z innymi pierwiastkami (np. z tlenem lub siarką) jako rudy metali. Wydoby­tą rudę poddaje się obróbce cieplnej celem pozy­skania czystego metalu.
Wiele dla rozprzestrzenienia się górnictwa w Europie i Afryce uczynili Rzymianie. Założone przez nich kopalnie przetrwały upadek imperium i funkcjonowały zupełnie dobrze jeszcze w średnio­wieczu. Pierwszym Europejczykiem, który w cza­sach nowożytnych prowadził dogłębne studia na temat górnictwa, był Niemiec Georgius Agricola (1494-1555), autor między innymi ważnego, dzie­ła, De re metalika opublikowanego już po śmier­ci autora w 1556 r. W przeciwieństwie do innych współczesnych zazdrośnie strzegących zdobytych tajemnic tyczących wydobycia. Agricola uważał, że należy dzielić się zdobytą wiedzą z innymi, by stymulować rozwój technik górniczych.

Podobne prace

Do góry