Ocena brak

PRACA SOCJALNA

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

Pojęcie to wiąże się z ce­lową i zorganizowaną pomocą współczesnych społeczeństw swoim niewydolnym ekono­micznie, społecznie lub fizycznie członkom. W państwach demokratycznych praca socjal­na należy do podstawowych środków pomocy społecznej. Rozumienie funkcji tej pracy w każdym społeczeństwie kształtuje się pod wpływem sił politycznych dbających o jego stabilność oraz pod wpływem teorii nauk społecznych wyjaśniających przyczyny zabu­rzeń tej stabilności. Ten proces owocuje obserwowaną w międzynarodowych studiach porównawczych rozmaitością definicji pracy socjalnej. Jednak w wielu definicjach widoczne są cechy wspólne, takie jak:

1) cel — określany jako poma­ganie w osobistym i społecznym usamodzielnieniu się członkom społeczeństwa potrze­bującym tej pomocy;

2) zawodowe kwalifikacje konieczne do wykonywania tej pracy;

3) adresaci, którymi są poszczególne osoby, grupy i społeczności.

W każdym współczesnym państwie, w którym prowadzona jest praca socjalna, mieści się ona w szerszym zakresie środków bezpośredniej, zindywidualizowanej pomocy spo­łecznej, określanych ogólnie jako usługi społeczne, do których należą ponadto usługi opiekuńcze, czyli pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, za­biegi higieniczne i pielęgnacyjne oraz pomoc materialna (finansowa lub rzeczowa). W nie­których państwach pracownicy socjalni zajmują się także przydzielaniem klientom pomo­cy materialnej, jak to ma miejsce w Polsce, w innych, np. w Stanach Zjednoczonych, robią to wyspecjalizowane służby.

Podobne prace

Do góry