Ocena brak

PQ17 - konwój

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Konwój 33 statków z materiałami wojennymi dla Związku Radzieckie­go, 3 jednostek ratowniczych, zbior­nikowca i okrętów eskorty (3 trałow­ce i 4 uzbrojone trawlery rybackie oraz 6 niszczycieli, 4 korwety, 2 okrę­ty podwodne i 2 okręty przeciwlotni­cze, które dołączyły później). Wy­szedł z Reykjaviku na Islandii 27 czerwca 1942 r. Bezpośrednią osłonę na odcinku od Islandii do Wy­spy Niedźwiedziej miały zapewnić 3 krążowniki i 3 niszczyciele dowo­dzone przez kontradm. L.H.K. Ha­miltona, osłonę daleką okręty Floty Macierzystej: 2 pancerniki {*Duke of York i amerykański Washington), lot­niskowiec *Victorious, 2 krążowniki i 14 niszczycieli pod dowództwem adm. Johna *Toveya.

Niemcy, poin­formowani przez wywiad o akcji, po­stanowili rzucić przeciwko konwojo­wi duże siły morskie: pancernik *Tir-pitz, pancernik kieszonkowy *Admiral Scheer, ciężki krążownik *'Admirał Hipper oraz niszczycieleskierowane z dotychczasowych baz do Altenfiordu i Vestfiordu, aby stam­tąd zaatakować konwój. Admiralicja brytyjska, która z odkodowanych de­pesz niemieckich dowiedziała sięo planach ataku, uznała, że siły eskor­ty alianckiej są zbyt słabe i starciez potężnymi okrętami niemieckimizakończy się zatopieniem krążowni­ków.

Pierwszy lord morski adm. Du­dley * Pound podjął 4 lipca wieczo­rem decyzję o wycofaniu okrętóweskorty i rozproszeniu konwoju.O godz 22.15 wysłano pierwszą de­peszę do dowódcy eskorty: „Najpil­niejsze. Wycofać krążowniki w kie­runku zachodnim z dużą prędkością"; wkrótce napłynął następny rozkaz: „Pilne. Z powodu zagrożenia ze stro­ny okrętów nawodnych konwój po­winien się rozwiązać i iść w stronę portów rosyjskich. DTG 2132 B/4". Zgodnie z rozkazem konwój opuści­ły krążowniki i niszczyciele, a statki pozbawione osłony posuwały się po­jedynczo w stronę oddalonego o 800 mil Murmańska, na skutek cze­go stały się łatwymi celami dla nie­mieckich okrętów podwodnych i sa­molotów, które zatopiły wiele jedno­stek.

Tirpitz, Admirał Scheer i Admirał Hipper oraz 6 niszczycieli, które wyszły w morze 5 lipca, na wieść o sukcesach U-bootów i samo­lotów zrezygnowały z przeprowadze­nia ataku i zawróciły do portów. Kontradm. Hamilton zanotował: „Podnosząc kotwicę Tirpitz dokonał tego, czego nie mogły zrobić masy samolotów i okrętów podwodnych -złamał spoistość konwoju, podstawo­wą zasadę obrony przeciwko takim atakom". Z 33 statków handlowych i 3 okrętów ratowniczych do Mur­mańska dotarło tylko 11 statków i 2 okręty; ze 188 tys. t ładunku na dno poszło 123 tys. t, w tym 3350 pojazdów, 430 czołgów, 210 samo­lotów.

Podobne prace

Do góry