Ocena brak

Pozytywne i negatywne skutki globalizacji

Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012

Pozytywne:

-jest to proces obiektywny, rozwijający się bez int. Państw,

-zapewnia wszystkim państwom korzystanie z postępu technologicznego,

-błyskawiczne rozprzestrzenianie się informacji,

-brak możliwości odizolowania społeczeństwa od informacji itd..,

-korzystanie z postępu technologicznego,

-sprzyja inwestycją zagranicznym, np.: korporacje transnarodowe znalazły najlepszy moment w czasie globalizacji,

-gwałtowny postęp zarządzania- uczenie się technik zarządzania,

-dzięki globalizacji można poznać dorobek innych państw i ich społeczeństw,

-ułatwienie wędrówki idei, wartości,

-łatwość komunikowania się,

-widoczna presja opinii publicznej (sankcje natury psychologicznej),

-przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego świata,

-znoszenie zbędnych barier między narodami,

-przyczyniła się do ożywienia lokalnego,

-wzrost dobrobytu,

-wzajemne uczenie się i inspiracje,

-kurczenie się czasu i przestrzeni,

-zwiększenie możliwości działania organizacji pozarządowych

Negatywne:

-wzrost możliwości działania wielkich mediów- światowy rynek informacji, opinii, rozrywki został zdominowany przez dosłownie kilka koncernów,

-marginalizacja pewnych regionów i krajów,

pogłębianie się nierówności rozwojowych,

-kulturowa homogenizacja,

-rosnąca żywiołowość przepływów kapitałów w ramach globalnego systemu finansowego,

-coraz trudniejsza do wykrycia korupcja,

-globalny terroryzm,

-nielegalny handel, stracenie kontroli nad handlem międzynarodowym,

-zorganizowana przestępczość międzynarodowa (handel narkotykami, ludźmi),

-mafia i terroryzm międzynarodowy, - wchodzenie w struktury państwa, konfrontacje,

-niekontrolowane migracje,

-zanieczyszczenie środowiska naturalnego,

-deterytorializacja państwa- daleko idąca utrata kontroli przez państwo nad procesami zachodzącymi na jego terytorium, (osłabianie ochronnej funkcji granic)

-uniformizacja kultury,

-zagrożenia dla tożsamości kulturowej,

-konflikty zbrojne wewnątrz państw,

-zagrożenia suwerenności, granice stają się przenikalne, niewydolny system decyzyjny,-procesy globalizacji ograniczają możliwości wykonywania zasady suwerenności przede wszystkim w odniesieniu do państw słabszych i biedniejszych,

-wpływ na prawa narodów do samostanowienia- narasta niechęć społeczności międzynarodowej do uznawania prawa do samostanowienia tych narodów, które jeszcze nie zdążyły "wybić się na niepodległość"

-mamy do czynienia w życiu międzynarodowym z centralizacją podejmowania decyzji, decyzje w najważniejszych sprawach globalnych przechodzą w gestię kilku państw oraz różnych kategorii uczestników pozarządowych,

-globalizacja to klęska demokracji,

-potęgowanie dysproporcji,

-niezwykły wzrost potęgi USA,-zyskują hegemonię w polityce światowej w czterech wymiarach: są regulatorem układu sił w sferze militarnej, są gospodarczą lokomotywą świata, maja prymat technologiczny, są atrakcyjnym modelem życia społecznego oraz kultury masowej,

-pojawienie się wielu potężnych podmiotów pozapaństwowych,

-osłabienie mocy instytucji międzyrządowych,

-poważnym problemem w ocenie wpływu globalizacji na porządek międzynarodowy pozostaje identyfikacja tych jego parametrów, zmiennych, które powinny być wzięte pod uwagę choćby ten wpływ możliwie najbardziej precyzyjnie określić

Podobne prace

Do góry