Ocena brak

POZYTYWISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Koncepcja ta wiąże się ze s c j e n t y z m e m , tzn. z poglądem, iŜ najdoskonalszą, wzorcową postać wiedzy ludzkiej stanowią nauki przyrodnicze typu matematyczno-fizykalnego. Została ona wyraźnie sformułowana w XIX wieku. Według niej filozofia nie stanowi odrębnej wiedzy, nie ma własnego przed-miotu i własnych metod. Jest kontynuacją nauk szczegółowych: bądź daje ency-klopedyczny przegląd ich teorii, bądź zestawia ich wyniki w syntezę, zwykle kierowaną jakąś ideą, np. cykliczności, postępu. Formułowany na gruncie tej koncepcji ogólny pogląd na świat czy wiedzę ludzką chce być uogólnieniem wvników nauk szczegółowych, a idea przewodnia w ich syntetyzowaniu bywa ekstrapolacją jakiejś teorii czy hipotezy przyrodniczej. Pozytywistyczna koncepcja filozofii znajduje zwolenników wśród przedstawicieli róŜnych odmian pozytywizmu (zob. § 38), wśród filozofujących przyrod-ników.

Zbliżona do niej jest koncepcja filozofii w marksizmie . Tak pojęta filozofia nie moŜe być przewodniczką nauk szczegółowych, skoro jest od nich całkowicie zaleŜna (przynajmniej według tego stanowiska). Stosunek hipotez filozoficznych do hipotez i teorii przyrodniczych oraz status epistemologiczny tych pierwszych nie przedstawiają się zbyt jasno i bywają przed-miotami dyskusji. Zresztą zachodzą teŜ róŜnice poglądów na temat istoty nauk szczegółowych, których uogólnieniem czy syntezą ma być filozofia . W szczególności moŜna głosić bądź fenomenalistyczną, bądź realistyczną koncepcję przyrodoznawstwa; według pierwszej ujawnia ono nie naturę realnego świata, rzeczy samych w sobie, lecz ustrój, częściowo przynajmniej zaleŜnej od podmiotu poznającego, sfery zjawisk; według drugiej dotyczy tego, co rzeczywiste. W tym drugim wypadku na gruncie pozytywistycznej koncepcji filozofii można uprawiać tzw. indukcyjną metafizykę, jako pewną ogólną teorię świata lub bytu, opartą na wynikach nauk szczegółowych.

Podobne prace

Do góry