Ocena brak

Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, choć nie jest sądem w rozumieniu art. 175 K, a tym samym działalność Trybunału nie może być też określana jako wymiar sprawiedliwości. Działalność sądów konstytucyjnych jest czasem określana mianem negatywnego ustawodawcy i nie ulega wątpliwości bezpośredni wpływ tej działalności na polityczny proces sprawowania władzy. Znajduje to wyraz m.in. w odrębnościach trybu powoływania sędziów konstytucyjnych, w kadencyjności tego urzędu i w bliższym niż sądów powiązaniu trybunałów z parlamentem. Daje to też czasem podstawy do formułowania twierdzeń, w myśl których, sąd konstytucyjny nie jest elementem władzy sądowniczej, a szczególną instytucją kontroli konstytucyjności prawa, nie mieszczącą się w tradycyjnym trójpodziale władz.

Pozycję ustrojową Trybunału charakteryzuje zasada niezależności. Jako organ władzy sądowniczej jest on niezależny od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej (zarówno jednak Sejm, jak i Prezydent dysponują pewnymi uprawnieniami kreacyjnymi wobec TK). TK zajmuje także pozycję odrębną zarówno wobec TS, jak i sądów, z Sądem Najwyższym i NSA na czele, nie istnieją też żadne związki pomiędzy TK a KRS. Dla pozycji i sposobu funkcjonowania Trybunału zasadnicze znaczenie ma również fakt, że składa się on z niezawisłych sędziów.

Podobne prace

Do góry