Ocena brak

Pozycja ustrojowa NIK

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Pozycja ustrojowa NIK wynika z określenia jej jako „naczelnego organu kontroli państwowej”.

Art. 202 Konstytucji stanowi:

  1. NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej,

  2. NIK podlega Sejmowi,

  3. NIK działa na zasadach kolegialności.

NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, stosując konstytucyjne kryteria legalności, gospodarności i rzetelności celowości jako wskaźniki oceny ich działania.

Specyfika pozycji ustrojowej NIK polega, z jednej strony na oddzieleniu Izby od struktur rządowych (struktur władzy wykonawczej), a z drugiej strony na podległości Sejmowi.

Podległość ta wyraża się zarówno w uprawnieniach Sejmu do kształtowania personalnego składu Izby, jak i w poddaniu merytorycznej działalności Izby potrzebom efektywnego sprawowania kontroli sejmowej.

NIK jest odrębnym organem konstytucyjnym „zawieszonym” pomiędzy Sejmem a rządem i powołanym do kontroli działalności zarówno RM i ministrów, jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych administracji rządowej.

Prezes NIK jest powołany przez Sejm za zgodą Senatu na okres 6 lat, i może być ponownie wybrany tylko raz.

NIK ma obowiązek podejmowania i przeprowadzania kontroli na zlecenie Sejmu lub jego organów.

NIK przedstawia też Sejmowi wynik innych ważniejszych kontroli.

Podobne prace

Do góry