Ocena brak

Pozycja ustrojowa ministra

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Ustrojowa pozycja ministra ma charakter dwoisty.

  • z jednej strony minister jest członkiem RM, a więc przynależy do kolegialnego organu o własnych kompetencjach

  • z drugiej strony jest on jednoosobowym zwierzchnikiem swojego resortu, a więc odrębnym organem administracji rządowej

Ministrowie , którzy wypełniają zadania wyznaczone przez Premiera ( ministrowie bez teki ) nie dysponują natomiast własnym resortem, a tylko kierują niewielkim zespołem urzędniczym.

Każdy minister jest zarazem członkiem RM.

Każdy minister ma prawo do udziału w posiedzeniu rządu – prawo przedstawiania własnego stanowiska i prawo głosowania.

Na ministrze jako członku rządu spoczywa obowiązek realizowania polityki ustalonej przez rząd.

Sytuacja prawa wszystkich ministrów jest taka sama.

Minister resortowy może wydawać akty normatywne , rozporządzenia i zarządzenia.

Zarządzenia maja charakter wewnętrzny i wydawane muszą być na podstawie ustawy.

Rozporządzenia i zarządzenia ministra podlegają kontroli Trybunału Konstytucyjnego.

Podobne prace

Do góry