Ocena brak

Pozycja ustrojowa i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym.

Jest to organ 1 – osobowy (monokratyczny), a swoje zadania wykonuje przy pomocy Biura RPO.

Rzecznik jest powoływany przez sejm, za zgodą Senatu na 5 letnią kadencję.

Ponowne powoływanie jest dopuszczalne tylko 1 raz.

Rzecznik nie może być posłem, ani senatorem, nie może zajmować żadnego innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej; nie może należeć do partii politycznych, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością tego urzędu.

Przedmiotem jego zainteresowań jest sfera funkcjonowania władzy wykonawczej.

RPO wypełnia 2 podstawowe zadania:

  1. Chroni prawa i wolności zarówno obywateli jak i bezpaństwowców oraz cudzoziemców, które zostały naruszone w wyniku nieprawidłowych decyzji organów administracyjnych,

  2. Informuje Parlament o stanie praworządności w państwie, w czym ułatwia kontrolę wadzy ustawodawczej nad aparatem administracyjnym.

Realizacja zadań następuje w 2 formach:

  • poprzez wystąpienie i interwencję w sprawach indywidualnych,

  • poprzez wystąpienia, inicjatywy i wnioski dotyczące ogólnych problemów ochrony praw i wolność obywateli.

Rzecznikowi przysługuje immunitet i nietykalność – ich uchylenie należy do Sejmu. Przed Sejmem odpowiada za swą działalność, na zasadach określonych w ustawie.

Podobne prace

Do góry